ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ရဆတလဆဢဦဳမဏဢ Update KAV/KIS 2009 ရဉဘဦထဋဢဤဋယဦ Internet်

ရဆတလဆဢဦဳမဏဢ Update KAV/KIS 2009 ရဉဘဦထဋဢဤဋယဦ Internet်
ရဉဘဦငဠဃဏဢဥထဋဢဤဋယဦ Internet ရငခဢဣဥတလဆဢဦ Update KAV/KIS 2009 ငဠရဆဧရဆဧဈအဃမဠဂဢဧဧဧထဏဢ Standalone Updating Utility ထဈဢ Kaspersky ခဏဢတလဆဢဦထိကဢဤဋဘဦဈဈဢဧရင Update ဎအဥဌဠဤခဘဥ် ခဘဥတဏဢဦရဆဃယဧဝဈဉဈဢ ဆိဈဢဥဎဢဣဆိဈဢဥဈဈဢဨ်
ဎဗအဦဇယဧဈမဠဂဢဥ
ဆိဈဢဥဆဘဤရဆတလဆဢဦငဗဂဢဥဈဈဢဨ ဎဠဏဢဤဎအဥဋယဦ ကိဋဢဤဉာါဤဆဘဤ ထဈဢငဗဂဢဦဏအဧ KAV/KIS ရငကဉဢဦငမဟဉဢဤဏအဧ Internet ဳစဢဤဈမဠဂဢဥျ ဌဏဢဧတဏဢဦခဘဥရဆဎအဥရဆဎအဥ Dowload Update ဋဈဢဦရင ဃဈဢရညကဣဘဤငဢဣဤခမဟဈဢဦဆယဥဈဢဣဦ ကိဋဢဤဉာါဤဆဘဤ ထဈဢထဋဢဤကဉဢဦငမဟဉဢဤဏအဧဆဂဢဦ Internet ဈဈဢဧရထဘဥ်
1 ဆလဆဢဦ KAV/KIS ဆယဆဂဢဦဆဢဣဥညဗအဤကဣဘဋမဟဏဢဦဈဈဢဧ ရင ဎမဠဆဢဥထဏဢ Settings ဋမဠဈဢဈဂဢဤထဈဢတဈဢဏအဧဌဠဤဆဢဣဦဈအဨ်


2 ဌဏဢဨဆလဆဢဦဆယဥ Update ဆယဥဈဢဣဦ Settings ဈဈဢဧ်


3 ဆဠစဢဦကဣဘဤဆဗဂဢဦညဗအဤကဣဘဤဋမဟဏဢဦရင ဆလဆဢဦဆယဥ Additional ်


4 ဌဏဢဨဋဗအငဢဣဤဆယဥဎိကဢဦ Copy updates to folder ်
5 ရဉဘဦခဢဣဥ ဃဈဢရည Copy Updates ဋဈဢဦကဣဘဤဆဂဢဤဆယဥ ဆလဆဢဦ Browse.. ရငဎမဠကဢဥထဏဢ
6 ဆလဆဢဦ Ok ဈမဠဏဢကဠဥထဈဢထဈဢ်
7 ကဋဢဦဈအဨ ရဉဘဦ Update ဈအ ဋဈဢဦရဆ ဃဈဢရည ကဣဘဤဆယဥထဈဢတဏဢဦဎမဠကဢဥဏအဨဈဈဢဨ (ဋဗအ5)်
8 ရဉဘဦ Update ဋဈဢဦဌဏဢဨဋဠဆဢဦဌဏဢဨဈအဃမဠဂဢ ဃဈဢထဏဢထဈဢဋယဦဈဢဣဦ Folder (ဋဗအ5) ဈဈဢဨငဢဣဤဈဢဣဦ ခမဠဂဢဥထဈဢ ခဗအဨကဣဘဤခဗအဨဋဘဦဎအဥ(USB Device)ဈဈဢဧကဋဢဨဈမဠဂဢဥခဘဥ်
ကဋဢဦဈအဨရဆ Update ဆယဥကိဋဢဤဉာါဤဆဘဤ ထဈဢဋယဦ Internet ဈဈဢဨဈအဧဧဧဧ
1 ဆလဆဢဦ KAV/KIS ဆယဆဂဢဦဆဢဣဥညဗအဤကဣဘဋမဟဏဢဦဈဈဢဧ ရင ဎမဠဆဢဥထဏဢ Settings ဋမဠဈဢဈဂဢဤထဈဢတဈဢဏအဧဌဠဤဆဢဣဦဈအဨ်


2 ဌဏဢဨဆလဆဢဦဆယဥ Update ဆယဥဈဢဣဦ Settings ဈဈဢဧ်


3 ဆဠစဢဦကဣဘဤဆဗဂဢဦညဗအဤကဣဘဤဋမဟဏဢဦရင ရဆဎအဥဆလဆဢဦဏအဨ Source ထဋဢဤတဗဂဢဨ ဋမဠဈဢဈဂဢထဈဢဝဈဏအဨဆဗဂဢဦဆဢဣဥ်
4 ဌဘဤရဉဋဗအဆယဥ Kaspersky Lab’s Update Servers ်


5 ဆလဆဢဦ Add Link ်
6 ဌဏဢဨတဘ Update Folder ထဈဢဃဈဢဋဘဦဆယဥဈဢဣဦ ခမဠဂဢဥထဈဢ ခဗအဨကဣဘဤခဗအဨဋဘဦဎအဥ(USB Device)ဈဈဢဧ ရငဆလဆဢဦထဏဢ Update Folder ်


7 ဆလဆဢဦ Ok ်
8 ဌဏဢဨဆလဆဢဦ Update ရင Update ဆဘဧ်

တဉဢဨဆိဈဢဥရခဘဥဇဗဋဢဉယဥဈိဂဢဨတဏဢဦခဏဢဤဌဠဤကဠဦခဗဏဢဦဌဗဋဢဦခဘဥရထဘဥ ဧဧဧ

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply