ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

DDD Pool –Billiard Game ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼ်ႂး 2010


တၢင်းၼမ်မီး 11MB ၵူၺ်း

ပဵၼ် Game Billiard ဢၼ်သၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ Grapphics ၸၼ်ႉသုင်သုတ်းၶႃႈ။ ေတမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းလဵၼ်ႈ ဢၼ်ေတႉမၼ်းၶႃႈ။ ေတပႃးမႃးထႅင်ႈ လွင်ႈလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇ 8 လုၵ်ႈ ႄလႈ 9 လုၵ်ႈ တႃႇေတ ေၶႉၶိၼ်ႇၸွမ်း ဢူၺ်းေၵႃႉသူေၵႃႈလႆႈ၊ ဢမ်ၼၼ် ၸွမ်း Computer လိၼ်ႈၸွမ်း ယၢမ်းမွင်းေၵႃႈလႆႈ။ လိူၵ်ႈတူၺ်းႄလႈ ေတမီးဝႆႉ ႁွင်ႈ 3 ႁွင်ႈၶႃႈ။

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ
http://hotfile.com/dl/55442363/8540459/DDDPool2010.rar.html

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply