ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Format Factory ၶိူင်ႈေၶႃႈမုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ Videos, Audio ၵူႈလွင်ႈ


ေၶႃႈမုၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈေတႉေတႉ
မၼ်းေတႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်လႆႈ
Format Factory is a multifunctional media converter.
Provides functions below:
All to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF.
All to MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV.
All to JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA.
Rip DVD to video file , Rip Music CD to audio file.
MP4 files support iPod/iPhone/PSP/BlackBerry format.
Supports RMVB,Watermark, AV Mux.
ေတၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈၼိူဝ် 32 windows OS ၶဝ်
မၢႆတွင်း-လွတ်ႈသိုဝ်ႉ။(သိုပ်ႇလူတီႈ- www.formatoz.com )

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://www.brothersoft.com/download-formatfactory-98431.html

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply