ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိူဝ် သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းလင် လွၵ်း Google Talk Chat !

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

တေႁဵတ်းႁိူဝ် သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းလင် လွၵ်း Google Talk Chat !
လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ႉၸႂ်ႉတိူဝ်း လွၵ်း Classical Google Talk ၶႃႈၼႃ… သူၸဝ်ႈတူၺ်းတူၺ်းလွၵ်း တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ …

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႆႉ တေမီး သွင်တွၼ်ႈၶႃႈ

႑ တေႁဵတ်းႁိူဝ် သႂ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈလွၵ်း Chat Google Talk သူၸဝ်ႈ။
႒ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိူဝ်း ၶေႃႈမုၼ်း Software သင်သေ တေႁဵတ်းႁိူဝ် ၸႂ်ႉတိူဝ်း ႁၢင်ယုမ်ႉၶူဝ် smileys တီႈၼႂ်းလွၵ်း Chat Google Talk ။

တွၼ်ႈ ႑
လၢႆးႁဵတ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႆႉတေဢမ်ႇလႅၵ်ႈပၼ်ႁၢင်ႈၽၢင်တၢင်းၼွၵ်ႈ Google Talk ၶႃႈၼႃ။ မၼ်းတေလႅၵ်ႈပၼ် ႁၢင်ႈၽၢင် တၢင်းၼႂ်းမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။

လီယဝ်ႉ ပေႃးၼၼ် ဢွၼ်တၢင်းသူတ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ Copy ဢဝ် ၼႅပ်ႇ Theme ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေမူၼ်ႉမေး ဢၼ်မီးဝႆႉ ဢၼ်ၵဝ်သေ ထႅင်ႈသႂ်ႇ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်မႂ်ႇယဝ်ႉႁဵတ်းပဵၼ် Theme ဢၼ်မႂ်ႇ။

ႁႃတူၺ်း Theme မၼ်းၶႃႈ

တဵတ်း Window Key + Run ဢမ်ၼၼ် Start Menu ယဝ်ႉ Run ယဝ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ ဢၼ် မီးၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ …

%userprofile%\Local Settings\Application Data\Google\Google Talk\themes\system\chat

ၶႃႈတေႉ တေၸႂ်ႉတိူဝ်း Classical Picture Theme ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ပဵၼ်သင်ၼႆ မၼ်း သၢင်းလၢင်းလီဝႆႉလႄႈဢေႃႈ။ ၸၢမ်းတူၺ်းၵူႈဢၼ်ၵေႃႈလႆၶႃႈၼႃ။ ၵမ်းၼႆႉ Copy ၼႅပ်ႇ Classical Picture ယဝ်ႉ ၶိုၼ်း Paste ၼႂ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈၶႃႈ။
ၶိုၼ်း Rename သႂ်ႇၸိူဝ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်သူၶႆႉသႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶႃႈတႄႉတေ သႂ် ဝႃႈ GNJ ။ ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၽူၺ်ႇ ထိုင် Contents > Resources. တီႈၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်း တေႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႃ။
ၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်း ၼႅပ်ႇ Folder မႂ်ႇဝႃႈ Images ယဝ်ႉ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းတေသႂ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းတေဢွၵ်ႇၼေ ၼႂ်းလွၵ်း Chat ႁဝ်းၼၼ်ႉ မႃးသႂ်ႇၶႃႈ။ သႂ်ႇၸိူဝ်ႈ မၼ်းဝႃႈ back.jpg တီႈပွတ်းမၼ်းၶႃႈ။ ၶႃႈတႄႉ တေသႂ်ႇ gnj.jpg ၶႃႈ။

 မၢႆတွင်း - တၢင်းယႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းတေပဵၼ် 300 x 240 Pixels ၶႃႈ။

Settings ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းတေမီး ၼႂ်း main.css ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽူၺ် main.css တီႈ ၼႂ်း Note Pad ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ ၼႂ်း HTML editor ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် CSS ၼၼ်ႉၵေႃႈလီ (မိူၼ်ၼင်ႇ Adobe Dreamweaver ၶဝ်…)

ၵမ်းၼႆႉ Code မၼ်းတေ ႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႆ

/* Ensure that our assumptions about the default browser colors are correct. */

BODY { color: #000000; background-color: #FFFFFF; }

BODY a:link { color: #0000FF; }

BODY a:hover { color: #0000FF; }

BODY a:active { color: #0000FF; }

BODY a:visited { color: #800080; }BODY {

margin: 6px;

}

DIV#content {

font: 12px Arial;

}

DIV#insert {

display: none;

}

DIV.system1st {

margin: 4px 0px 4px 0px;

}

DIV.systemNth {

margin: 4px 0px 4px 0px;

}

/* Two ways to do icons with these rules:

Some code here

*/

DIV.chat .icon {

}

DIV.chat DIV.msg {

margin: 0px 0px 0px 0px;

}

DIV.chat DIV.Nth {

margin: 5px 0px 0px 0px;

}

DIV.chat SPAN.salutation {

font-weight: bold;

}

DIV.out {

text-align: left;

}

DIV.out .icon {

float: left;

margin: 2px 5px 0px 0px;

}

DIV.in {

text-align: left;

}

DIV.in .icon {

float: left;

margin: 2px 5px 0px 0px;

}

DIV.clear {

clear: both;

height: 1px;

overflow: hidden;

}

DIV.break {

height: 1px;

margin: 3px 0px 4px 0px;

overflow: hidden;

}

ၵမ်းၼႆႉ တေသႂ်ႇ Background URL တီႈၼႂ်း BODY ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ
BODY

{

margin: 6px;

background-image: url("images/gnj.jpg");

}

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်း မီးဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဝႆႉၼႃ။ ပေႃးၸၼ် Scroll Bar ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ လူင်းလူင်း ၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်း ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်းၸွမ်းၶႃႈၼႃ (တႃ လၢႆးဝၢႆးဢေႃႈ) ၵွပ်ႈၼႆ တေႁဵတ်းႁိူဝ် ႁႂ်ႈမၼ်း ၼဵမ်ၼႆ ဢမ်ၼၼ်ယႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းတူင်ႉၼႆ တေလႆႈ သႂ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈ background:fixed တီႈၼႂ်း Code ႁဝ်းၶႃႈၼႃ တေလႆႈ မိူၼ် ၼင်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ
BODY { color: #000000; background-color: #FFFFFF; background:fixed; }

ၵမ်းၼႆႉတေႉ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။
တေလႅၵ်ႈ သီ Link မၼ်း
ၼႂ်း Code တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ

BODY a:link { color: #0000FF; }

BODY a:hover { color: #0000FF; }

BODY a:visited { color: #800080; }

သီတွၼ်ႈတႃႇ Link မၼ်းတႄႉ တေမီးတၢင်းၼိူဝ် ပိူၼ်ႈ သူတ်းသူတ်းၶႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းဢဝ်ၼူ ႁဝ်း ၸီႉသႂ် တီႈ Link (တီႈတႅၵ်ႈမၼ်း www.google.com) ၼႆ တေလႅၵ်ႈသီၵႂႃႇၼၼ်ႉတေပဵၼ် Hover ၶႃႈ။ သီ Link ဢၼ်ႁဝ်းတူၺ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် ဢၼ်ထူၼ်ႈ သၢမ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။
မၢႆတွင်း - သီ ၶဝ်ၼႆႉတေၼေ မိူၼ်ၼင်ႇ (#RRGGBB) ၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇသီ လ်ႂသီၼၼ်ႉ 00 ၼႆႉေတေၼ ၽၢႆႇ ၵမ်ႉၼႄ FF ၼႆႉတေၼေ ၽၢႆႇ ၵမ်ႉၼမ်။ ေပႃးသူ ဢမ်ပေႃးႁူႉလွင်ႈ သီၼႆ ၵႂႃႇ တီႈၼႆႈ ၶႃႈ။
ဢၼ်ၵိူတ်းထႅင်ႈ တၢင်ႇထႅဝ်ၼၼ်ႉတေပွင်ႇဝႃႈ -
DIV.system1st -တေပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈ System မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ User is offline ၶဝ်။
DIV.systemNth-တွၼ်ႈတႃႈ လိၵ်ႈ System တၢင်ႇဢၼ်။
DIV.chatDIV.msg-တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈ ၽူႈယိပ်းတိူဝ်း ႑ (ဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉတဵတ်း)
DIV.chatDIV.Nth-တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈ ၽူႈယိပ်းတိူဝ်း တၢင်ႇၵေႃႉ (ဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉတဵတ်း)
မေး Margins လွၵ်းမၼ်းၶႃႈ
Margins လွၵ်းမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇသူတ်းတွၼ်ႈတႃႇ တူၺ်းလီမၼ်းၶႃႈၼႃ။
margin: 4px 120px 4px 0px;
/* Top Right Bottom Left */
ၶႃႈတႄႉ သႂ်ႇ margin မၼ်း  120 ၶႃႈ။
လႅၵ်ႈသီ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလႄႈ Style မၼ်း
DIV.out - တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈဢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။
DIV.out.icon- တွၼ်ႈတႃႇ Icon လိၵ်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။
DIV.in - တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈဢၼ် ၶဝ်ႈမႃး။
DIV.in.icon- တွၼ်ႈတႃႇ Icon လိၵ်ႈၢဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။
ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးသူၶႆႉ လႅၵ်ႈ Font လႄႈ သီ Theme မၼ်းမူတ်းမူတ်းၼႆၸိုင် ထႅင်ႈသႂ်ႇ မၢႆတၢင်းတႂ်ၼႆႉၶႃႈလႄႈ

* {

font:10pt Lucida Sans;

color: #800000;

}

ပေႃးသူၶႆႉလႆႈ သီ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်လႄႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႆၸိူင် သႂ်ႇ မၢႆမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၼိူဝ် ၼႆႉတီႈ DIV.out လႄႈ DIV.in ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်း ဢမ်ပႃး မၢႆ တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉၶႃႈ။
DIV.in {

text-align: left;

font: 10pt Lucida Sans;

color: #800000;

}

DIV.out {

text-align: left;

font: 10pt Lucida Sans;

color: #00f0ff;

}

သႂ်ႇၶွပ်ႇတီႈ Image Icons
ပေႃးၶႆႉသႂ်ႇၶွပ်ႇတီႈ Icon ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆ မေးသႂ်ႇထႅဝ် တီႈ DIV.out.icon လႄႈ DIV.out.icon ၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်

DIV.out .icon {

border: 3px solid #FFF;

float: left;

margin: 2px 5px 0px 0px;

}

မူတ်ႉမေး တီႈယူႇလိၵ်ႈ
ပေႃးသူၶႆႉမေး ႁဵတ်းၶိုၼ်း PingPong Picture မၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ ၽၢႆႇသၢႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ တေမီးဝႆႉ ၽၢႆၵႂႃႇ။
ပေႃးၶႆႉႁဵတ်း ၽၢႆႇၵႂႃႇ ၼႆၸိူင် မၢႆမၼ်းတေမိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

DIV.out {

text-align: right;

font:10pt Lucida Sans;

color: #800000;

}

DIV.out .icon {

border: 3px solid #FFF;

float: right;

margin: 2px 5px 0px 0px;

}

ပေႃးသူၸဝ်ႈမေးယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉၼႆၸိူင် Save သိမ်း ၶေႃႈမုၼ်း File မၼ်းၶႃႈ။
ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၶႆႉၸႂ်ႉ Theme မႂ်ႇသူၼႆ တေလႆႈ လူပ်းပဵတ်ႈ လွၵ်း Chat သူမူတ်းမူတ်းဢွၼ်တၢင်းၶႃႈ။ ၵႂႃႇၼႂ်း Settings တီႈ တၢင်းၼိူဝ် လွၵ်း Gtalk ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် GNJ (တီႈၼႆတေပဵၼ် ၸိူဝ်ဢၼ်သူသႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ)။ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၽူၺ်ႇၶိုၼ်း လွၵ်း Chat မၼ်းၶိုၼ်းၼႆ တေလႆႈ ႁၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆႉၶႃႈ။
မၢႆတွင်း - မိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးသူ မူၼ်ႉမေး ၶေႃႈမုၼ်း File မၼ်းၼႆ မၢႆဝႆႉဝႃႈ ပေႃးသူ ဢမ်လူပ်းသေ ၶိုၼ်းၽူၺ်ႇမႂ်ႇၶိုၼ်း ၼႆၸိူင် မၼ်းတေ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမၼ်း။ ၾၢင်ႉ ယႃႇပေ ၵင် ၼိူဝ်လွင် မၼ်းဢမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

တွၼ်ႈ ႒
ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ် မေးသႂ်ႇတူၺ်း ႁၢငႈ်ယုမ်ႉၶူဝ် Smileys တီႈၼႂ်း လွၵ်း Chat Google Talk သူတူၺ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ မီး Javascript တႃႇတေ သႂ်ႇတၢင် Characters ထိုင် ႁၢင်ႈယုမ်ႉၶူဝ် Smileys ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးသူၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပေႃး မိုတ်ႈၵိုဝ်း လူၺ်ႈၸွမ်း လွင်ႈ Java Script ၼႆၸိူင် ၶႃႈႁဝ်းၶႆႉ ၸီႉၼႄထိုင်တီႈ ၼႆႈ ၶႃႈ။
ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁဵတ်းသင်ႈလူၺ်ၸွမ်း ၶေႃႈမုၼ်း File HTML ဢၼ်ၼိူင်ႈ တီႈၼႂ်း ႁူၵ်းဢၼ် ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၼႅပ်ႇ Folder ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းသူတ်း တေလႆႈသႂ်ႇတႅၼ်း Code ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်မူတ်းမူတ်း။
ၽူၺ်ႇ ၶေႃႈမုၼ်း File NextContent.html ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၼႅပ်ႇ Folder outgoing ၼၼ်ႉၶႃႈ။ သူူၸဝ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈ သႂ်ႇ Code Java Script ဢၼ်တေႁႃႇပၼ် ႁၢင်ႈယုမ်ႉၶူဝ် Smileys လႄႈ တေတႅၼ်းတၢင် ႁၢင်ယုမ်ႉၶူဝ် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶေႃႈမုၼ်း NextContent.html ဢၼ်သူၸဝ်ႈပႆႇလႆႈ မူၼ်ႉမေး ၼၼ်ႉတေမိူၼ်ၼင်ႇၼႆ


%message%ပေႃးသႂ်ႇတႅၼ်း Java Script ယဝ်ႉၼႆၸိူင်


%message% 
var smiley = document.getElementById('message').parentNode.innerHTML;

smiley = smiley.replace(/onload/g, 'onclick'); smiley = smiley.replace(/id=message/g, 'id=smiley');

smiley= smiley.replace(/>:-?\)<');

smiley= smiley.replace(/>:\(<');

smiley= smiley.replace(/>;\)<');

smiley= smiley.replace(/>:-?a{0}D<');

smiley= smiley.replace(/>\;\;\)<');

smiley= smiley.replace(/>:-?\/<');

smiley= smiley.replace(/>X-\(<');

smiley= smiley.replace(/>B-\)<');

smiley= smiley.replace(/>:\(\(<');

smiley= smiley.replace(/>:\)\)<');

document.getElementById('message').parentNode.innerHTML=smiley;

">

မၢႆတွင်း - ပေႃးသႂ်ႇ Division Tag (
) ယဝ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇ Code မၼ်းၵူႈၵမ်းၶႃႈ။

တႅၼ်းသႂ် Source လႄႈ destination

ပေႃးသူၶႆႉသႂ် ႁၢင်ႈယုမ်ႉၶူဝ် Smileys ၼမ်ၼႆ တတ်းတေလႆႈ တႅမ်ႈ regular expression တွၼ်ႈတႃႈႁၢင်ႈယုမ်ႉၶူဝ် smileys ၼၼ်ႉၶႃႈ။ တတ်းတေလႆႈသႂ်ႇ ႁၢင်ႈယုမ်ႉၶူဝ်ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း ၼႅပ်ႇ Folder Image ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ၵမ်းလိုၼ်းသူတ်း Save သိမ်းၶေႃႈမုၼ်း File ၼၼ်ႉၶႃႈ။ Copy ဢဝ်ဢၼ်သူၸဝ်ႈ သႂ်ႇယဝ်ႉၼႂ်း NextContent.html ၼၼ်ႉ သေၶိုၼ်းၵႂႃႇသႂ်ၼႂ်း ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝၢႆႉ ႁႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။

Resources/Status.html
Resources/NextStat.html
Resources/Outgoing/Content.html (Just now addedJ )
Resources/Outgoing/Content.html
Resources/Incoming/NextContent.html


 The Girl with the Dragon Tattoo

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

2 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. SANGFHA says:

    อย่ากให้มีภาพโซใว้ด้วยใต้มัยครับ

     
  2. GNJ says:

    သင်ပဵၼ်လႆ တႅမ်ႈထၢမ်ပၼ် ၵႂၢမ်းတႆးေတလီၶႃႈေဢႃႈ- ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇေပႃးလႆႈလိၵ်ႈထႆးလီလီၶႃႈ။

     

Leave a Reply