ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

မၢႆ Key တွၼ်ႈတႃႇ Kaspersky ၵူႈဢၼ်ဢၼ် (ထူၼ်ႈသၢမ် July 2010)


တင်းယ်ႂႇမီး 5 MB
ေတၸ်ႂႉတုိဝ်းၸိူင်ႉႁုိဝ်-
1-    လူတ်းထွၼ် မၢႆ Licenses ပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း
2-    ေတလႆႈၸ်ႂႉမိူၼ်ၼင်ႇ Code
3-    ေတလႆႈၸ်ႂႉ ေၶႃႈတွပ်ႇ တၢင်းၽိတ်း
4-    တီတၢင်းတ်ႂႈ window ၼၼ်ႉတဵတ်း Review ေသ လိူၵ်ႈ မၢႆ Key မၼ်း
5-    တဵတ်း Activate
ဢမ်ႇၼၼ်-
1-    မွတ်ႇသၢႆ Internet.
2-    လိူၵ်ႈဢဝ် trial Activation
3-    မၼ်းေတတၵ်းလူဝ်ႇၸ်ႂႉ မၢႆ Key မၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းဢမ်ႇမီး Internet ၼၼ်ႉ ေပႃႉသ်ႂႇ မၢႆ Key မၼ်းၶႃႈၸၼ်ဢဝ်တီႈ-

http://hotfile.com/dl/52329596/db92b54/03rd_July_KIS_KAV.rar.html

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply