ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေလႆႈၸႂ်ႉ Keygen ၶဝ် Patch ၶဝ် Crack ၶဝ် ၸိူင်ႉႁိူဝ်!


Keygen/Patch/ Crack ၶဝ်ပဵၼ်သင်? မင်ၵေႃႉၵေႃႈတေႁူႉ မင်ၵေႃႉၵေႃႈတေဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁႉ တေပဵၼ်ၵမ်ႉၵေႇႁိူဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉတေပဵၼ်ၵမ်ႉၼမ်ႁိူဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်း GNJ ဢမ်ၸွမ်းႁူႉလႆႈၶႃႈ။ ၼင်ႇႁိူဝ် ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၶဝ် ႁႂ်ႈႁူႉၵႂႃႇၼႆ လႄႈၶႃႈႁဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဢွၼ်ႇၶႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမေႃၸႂ်ႉယိပ်းတိုဝ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ၶဝ် တေၸႃႉမေႃယိပ်းမႃးၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မၼ်းတိုၼ်းတေလႆႈပွင်ႇၸႂ် လွင် System Computer ပဵၼ်သင် မီးသင်လၢႆလၢႆဢေႃႈ။ ၼႂ်း Computer ၼႆႉတေမီး Hardware Software Input Output Device ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ပေႃးၼၼ် တႃႇတေမီး Computer ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈသိုဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ Software ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်မူတ်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼိူဝ် ဝႅပ်ႉတၢင်းၼမ်ၶႃႈ တေ Dowload လႆႈတၢင်းၼမ် မင်ဢၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်ငိူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ၸႂ်ႉလႆ တဵမ်ထီႉ 100%။ လွင်ႈသိူဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈတေဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ပေႃးႁဝ်းသူင်ႇပၼ် ငိူၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်တေပၼ်မႃး မၢႆ Key တႃႇတေသႂ်ႇတီႈၼႂ်း Software ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈဢမ်သိုဝ်ႉလႆႈလူးတေလႆႈႁဵၼ်းႁိူဝ်! ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်! ၼႂ်ႇႁိူဝ် ႁဝ်းၶႃႈၽူႈဢမ်ႇသိုဝ်ႉတိုဝ်းၶဝ် တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁဵၼ်းဢွၵ်ႇမႃး Keygen ဢၼ်တႃႇတေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ် မၢႆ Key တႃႇ Software၊ Patch တေပဵၼ် exe file မိူၼ်ၼင်ႇSoftware သူၼၼ်ႉၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ Copy သႂ်ႇၼႂ်း Folder Software သူၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ် 2 ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် Crack ၶႃႈဢေႃႈ။

တီႈ Window Vista လႄႈ Window 7 ပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်း Keygen လူဝ်ႇလႆႈ Right Click >> Run As Administrator ဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇၼႄပၼ် Key ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈမၼ်းၶႃႈ။ Anti Virus ၸၢင်ႈၵိၼ် ပႅတ်ႈၶႃႈၼႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမွတ်ႇဝႆႉၶႃႈ။မၢႆတွင်း- Software ၸိူဝ်းၼႆႉမီး License ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလႂ်မၢႆမီႈၼၼ်ႉလႄႈ ပၵ်းပိူင်တေဝၢင်းၶွင်ႉပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ၶႃႈႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၶေႃႈထၢမ်တီ သူလူလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းၶ
ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉမၼ်းတေဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလီသေတႃႉ ၶႃႈႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၶေႃႈထၢမ်တီ သူလူလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ။

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply