ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

NETGATE Spy Emergency v8.0.195.0 ေတပႃးၸွမ်း Keygen & Patch-Lz0


မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁူိဝ်? လူဝ်ႇလွင်ႈတႃႇေတေႁႉၵင်ႈ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇသူ တႃႇေတေဝႈလွတ်ႈ Spyware, Malware, Spam ၶဝ် adware, spam, virus, Trojans, worms ၶဝ် hijackers ၶဝ် scumware ၶဝ် keyloggers ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႁႃႉ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶီသင် မီး Spy Emergency ယူၶႃႈ။
Spy Emergency ၼႆႉမၼ်းေတဢမ်ႇႁဵတ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇသူ ထိူင်းၵႂႃႇ။ မၼ်းတိုၵ်ႉေႁႉၵင်ႈပၼ်လႆႈၵူႈလွင်ႈယူႇၶႃႈ ေတဢမ်မိူၼ် Software တၢင်ႇဢၼ်။ မၼ်းေတမီးပႃး Treat Definitions မၼ်း 985,000 လိူဝ်ၵွၼ်ႇ။ Spy Emergency ၼႆႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိူဝ် Window Vista ႄလႈ Window 7 ယဝ်ႉၶႃႈ။
ေသၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မၼ်းေတ ထတ်းသၢင်ႈပၼ်ပႃးထႅင်ႈ Email ၶွင်သူၸဝ်ႈၵွၼ်ႇ။ ေပႃးမၼ်းႁၼ်ၺႃး Spam Messageေၵႃ မၼ်းေတ Block ပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈေဢႃႈ။
သူေတလႆႈတဵတ်း 3 ၵမ်းငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၵူၺ်းၶႃႈ တႃႇေတ သပ်းလႅင်းပၼ် လိူင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ သူ။ ေပႃးသူတဵတ်း တုမ်ႇ Start ၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းေတ ထတ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ေပႃးတဵတ်း တုမ်ႇ Next ၼႆ မၼ်းေတ ႄၼပၼ် မီးသင်ဝႆႉဢမ်ႇလီယဝ်ႉ ေပႃးတဵတ်း တုမ်ႇ Remove ၼႆႉ မၼ်းေတ လၢင်ႉမွတ်ႇပၼ်။
Spy Emergency ႁဵတ်းပၼ်လႆႈသင်လၢႆလၢႆ-
• Support for Internet Explorer, Mozilla Firefox and Opera browsers
• Scan of your system memory
• Scan of your registry
• Scan of your storage
• Built-in anti-spam
• System directory storage scan
• Tracking cookies scan
• Host file scan
• Hijackers scan
• Heuristic malware detection
• Polymorhic malware detection
• Generic unpacker with support for UPX, Aspack
• Command line interface
• Automatic LSP stack repair
• Real-time memory shields that blocks spyware before it executes
• Prevention shields that blocks malware installation
• Browser shields, including homepage shield
• Tracking cookies shields
• Automatic database updates
• News updates
• Individual spy restore functionality
• Keeplist
• Scheduling support
• Simple configuration
• Intuitive and clear user interface for spyware removal
• Handy Shell Extension Scanning
• Skin support
• Language support
• Premium Technical support
• ယဝ်ႉေၵႃႈ ေတမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ် …
ေၶႃႈၵႂၢမ်း - English, German, Czech, Slovak, French, Dutch, Hungarian, Polish, Slovenian, Russian, Portuguese, Spanish, Italian
OS သင်မၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈ-Windows 7, Windows Vista (32-bit ႄလႈ 64-bit), Window XP (32-bit), Windows 2000 (32-bit)
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈ
http://uploading.com/files/44b5472d/NETGATE.Spy.Emergency.v8.0.195.0.Incl.Keygen.and.Patch-Lz0.rar

ဢမ်ႇၼၼ်

http://hotfile.com/dl/55693885/9202f99/NETGATE.Spy.Emergency.v8.0.195.0.Incl .Keygen.and.Patch.rar.html

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply