ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Theme ၵႅဝ်ႈၶွင်Window 7 တွၼ်ႈတႃႇ Window XP


တင်းယ်ႂႇမီး- 8.9 MB
*လၢႆးသ်ႂႇတႃႇၸ်ႂႉတိုဝ်း*
#Theme#
1 ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇ ၶူင်ႉ Folder ဢၼ်ၸိူဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ “Theme” ဢၼ်သူၸဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ
2ၵမ်းၼႆႉေတလႆႈဢဝ် ၶူင်ႉ Folder “?.theme” ႄလႈ “Theme” တင်းသွင်ဢၼ် ၵႂႃႇသ်ႂႇၼ်ႂး “C:\Windows\Resources\Themes\”
ေပႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ
ၵႂႃႇလႅၵ်ႈ Theme မၼ်းတီႈၼ်ႂး Personalize ၼၼ်ႉၼႆေတႁၼ်ဝႆႉၸိူဝ်ႈမ်ႂႇၼၼ်ႉဝႆႉၶႃႈ။ လိူၵ်ႈဢဝ်ေသၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ

http://hotfile.com/dl/52797096/92c89b6/Theme_Glass.rar.html

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply