ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ၽွင်းၽူၺ်ႇ Window 7 ၶိုၼ်းမႃး ေပႃးထၢမ်ဝႃႈ Window Activation ေတႁဵတ်းႁူိဝ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ

ပဵၼ်သင်ႄလႈ မီးလွင်ထၢမ်မႃးၽွင်း သူပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး Window 7 ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်?


ယွၼ်ႉသူ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွင် copy ၊သမ်ႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသူ Update (KB971033) ႄလႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈသူ Install သ်ႂႇ Window ၼၼ်ႉ ၽူႈ ၶပ်းၶိုင်ၶဝ် သမ်ႉေပႃးေမးဝႆႉလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ေပႃးၵူဝ် Window Activation ထၢမ်မႃးၼႆ သူေတလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ Update မၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်း ၽူႈၸ်ႂႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇေပႃးၶႆႉမွတ်ႇပႅတ် Updates မၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ႁဝ်းၶႃႈ ေတတၢင်ႇပၼ် ဝႆႉတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈ ။ေပႃးၽ်ႂၶႆႉၽူၺ်ႇ Update မၼ်းၼႆ သ်ႂႇ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းသ်ႂႇဝႆႉတၢင်းတ်ႂႈၼၼ်ႉ ဝႆႉေသ ၸင်ႇၽူၺ်ႇ Update မၼ်းေတလီၶႃႈ။

ၸၼ်ဢဝ် Update ၶဝ်-
တွၼ်ႈတႃႇ- 32-bit (x86) KB971033-x86.msu
တွၼ်ႈတႃႇ- 64-bit (x64) KB971033-x64.msu

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈဢၼ်ၽူၺ်ႇ Update မၼ်းဝႆႉေသ Window Activation ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸၼ်ဢဝ် တင်းတ်ႂႈ ၼႆႉၶႃႈ-

ၸၼ်ဢဝ်
Remove WAT

ေပႃးၽူၺ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် Run As Administrator ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိူင်ႈ ေတထၢမ်မႃး တႃႇ Restart ၊ ၶိုၼ်းၽူၺ်ႇ RemoveWAT.exe ၶိုၼ်းယဝ်ႉတဵတ်း Remove WAT၊ Restart ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊
လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ေပႃးၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႆ ေတဢမ်ႇမီး ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။
မီးေၶႃႈထၢမ်သင် ထၢမ်မႃးၶႃႈႄလႈ။

The Girl with the Dragon TattooRecoveryKindle Wireless Reading Device, Free 3G, 6" Display, White, 3G Works Globally - Latest GenerationThe Girl With the Dragon Tattoo 

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply