ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Download PangLong Font And Others


DOWNLOAD TAI UNICODE FONT!

Download PangLong Keyboard Install

Download PangLong Font
****
လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူၵ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Keymagic ၶႃႈ ၸၼ်လူင်း တီႈ လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ Keymagic သိုပ်ႇတူၺ်း တီႈၼႆႈ


လွၵ်းလၢႆးၽင်ၽွၼ်ႉၼႂ်းဝႅပ်ႉ (Blogger) ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈတူၺ်းလႆႈ သိုပ်ႇတူၺ်း တီႈၼႆႈ
 

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ မိုဝ်းထိုဝ် ၶိူင်ႈ Android သိုပ်ႇတူၺ်း တီႈၼႆႈ
 

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ မိုဝ်းထိုဝ် ၶိူင်ႈ Apple (Iphone, Ipad) သိုပ်ႇတူၺ်း တီႈၼႆႈDOWNLOAD TAI TRUE FONT!

Other Font Will Coming Soon! If The Link Dead Please Report Via Mail!


Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply