ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

EASEUS Partition Master v6.0.1 Professional Edition Retail


EASEUS Partition Master v6.0.1 Professional Edition Retail | 42.07 Mb

EASEUS Partition Master is ၼႆႉပဵၼ် Software ဢၼ်မူၼ်ႉေမး Hard Disk Partition ႄလႈ System Partition၊ လူၼ်ႉ Professional Edition ၼႆႉေတပၼ် ၸဝ်ႈၵဝ် မူၼ်ႉေမးလွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ Partition ၶဝ်ငၢႆငၢႆလူမ်လူမ်။ တီႈႄတႉႄတႉမၼ်းႄတႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸ်ႂႉတိုဝ်း Window XP/Vista/7-32/64 ၶဝ် တႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးေသ မူၼ်ႉေမး Hard Disk ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸ်ႂၶဝ်ၶ်ႂႈပဵၼ်။ မၼ်းေတမီးၼမ်ႉလိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ် လူၼ်ႉ Home Edition ေသဢမ်ၵႃး ေတၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုတ်ႇ Bootable CD/DVD တႃႇၸ်ႂႉတိုဝ်း ၽွင်းပိုတ်ႇ System Window ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ။

ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းတီႈၵႅပ်ႈ
• Extend system partition to maximize computer performance.
ေတၶိုၼ်တင်းၼမ် System Disk ဢၼ်မီး Window ၼ်ႂးမၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်ႈႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပျႌႇတႃႇ
• Copy wizard to backup all data or copy entire hard disk to another without Windows reinstallation.
လွင် ၸၼ် Copy တႃႇ Backup ေၶႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ် Copy Hard Disုk မူတ်းမူတ်း ၵႂႃႇတင်ႇတီႈ ဢမ်လူဝ်ႇသ်ႂႇ Windows ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ပိူင်လူင်သုတ်း ဢၼ် EASEUS Partition Master ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈ

• Resize/ Move partitions
• Create partitions
• Delete partitions
• Delete all partitions
• Label partitions
• Format partitions
• Check partitions
• Partition scheme
• Create Bootable Disks

Homepage: http://www.partition-tool.com
ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://hotfile.com/dl/52651779/a8ae423/EASEUS.Partition.Master.6.0.1.Pro.RETAIL.GOATD.rar.html
ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ-
http://uploading.com/files/fme864md/EASEUS.Partition.Master.6.0.1.Pro.RETAIL.GOATD.rar/
ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ-
http://hotfile.com/dl/52640143/8221270/EASEUS.Partition.Master.Professional. Edition.6.0.1.Retail.zip.html

A Little Death In DixieNikon D5000 12.3 MP DX Digital SLR Camera with 18-55mm f/3.5-5.6G VR Lens and 2.7-inch Vari-angle LCDNikon Coolpix S8000 14.2 MP Digital Camera with 10x Optical Vibration Reduction (VR) Zoom and 3.0-Inch LCD (Black)Nikon D90 12.3MP Digital SLR Camera (Body Only)Nikon D90 12.3MP Digital SLR Camera (Body Only)

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply