ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Internet Download Manager v6.18

 တင်းၼမ်မီး- 5.30 MB
Internet Download Manager ၼႆႉပဵၼ် Software ေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ် Download ၸၼ်ပၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် Videos တီႈ Youtube ၶဝ် ၵႂၢမ်း MP3 တီႈ Web ေသ ႁႅင်း Connection ဢမ်ႇလီေၵႃႈမၼ်းၸၼ်ပၼ်ဝႆးလိူဝ်ေသ ၸဝ်ၶဝ် ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ၸ်ႂႉေၶႃႈမုၼ်းသင်။ ေပႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းလိူဝ်ေတႁူႉလီငၢမ်းၶႃႈ။
* လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း *
-ေတလႆႈမီး Win RAR ဢမ်ၼၼ် ေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ေတၵီႈပၼ် Rar File
- ၵီႈ လူၺ်ႈ Wind RAR ယဝ်ႉ Install ေၶႃႈမုၼ်း
- ၽူၺ်ႇ Keygen မၼ်းေသ ဢဝ် Key မၢႆတီႈ ၼၼ်ႉ [ တီႈ Window 7 –Right Click ေသ Run As Administrator ]
- ေပႃးဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈ Keygen ၼႆ ေတလႆႈႁၼ် Patch ၊ ေပႃးႁၼ် Patch Copy filename.exe ၵႂႃႇသ်ႂႇတီႈ ၼ်ႂး ၼႅပ်ႇ Folder တီႈ ၼ်ႂး C\Programm\ Folder ေၶႃႈမုၼ်း ၊ တဵတ်း Replace

ၾၢင်ႉ
ေပႃးထၢမ်မႃး Update ယႃႇၽူၺ်ႇ ၶႅၼ်းေတႃႈ ပွတ်ႇဝႆႉ

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://www.mediafire.com/?014oo6zzd01pgdm
http://www.mediafire.com/?simbs4xex8qekhg

http://www.megaupload.com/?d=4V86BBH8

Mirror


Hot File
 
http://adf.ly/5meVg

Ziddu

 
http://adf.ly/5meTL

Letitbit

 
http://adf.ly/5meZ8

A Little Death In DixieThe SuburbsKindle 3G Wireless Reading Device, Free 3G + Wi-Fi, 6" Display, Graphite, 3G Works Globally - Latest GenerationDexter: The Fourth Season

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply