ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

NETGATE Registry Cleaner 1.0.705.0

 
NETGATE Registry Cleaner ၼႆႉေတလၢင်ႉေသၶပ်ႉၸႅၼ်ႇပၼ် Registry Computer ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေသ ေတႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၼ်ဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ေတလၢင်ႉပၼ် Files ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးၼ်ႂး Computer ပၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉေၵႃႈေတမီးပႃးထႅင်ႈ Startup Manager တႃႇေတ မူၼ်ႉေမးပၼ် ေၶႃႈမုၼ်း Software ဢၼ်လ်ႂထုၵ်ႇထီ ပုိတ်ႇၽူၺ်ႇၽွင်း ပိုတ်ႇ Windows (Computer) ၶိုၼ်ႈမႃး ႄလႈ ေတမီးပႃး Uninstall Manager တႃႇေတ ဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်း Software ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ။ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပႃးထႅင်ႈ ေတဝႆႉပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၶ်ႂႈ Scan \ Backup ၶႃႈ။

ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းႄလႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း
(ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ေပႃးၸ်ႂႉတူၺ်းၸွင်ႇႁူႉလီၶႃႈ)
- Registry Defragmentation
- Registry Backup and Restore
- Startup Manager - manages all applications that starts at Windows startup
- Uninstall Manager - handy tool for quick uninstall of application from your system
- Bakup - all removed items are stored in backup until permanent deletition; it can be restored anytime
- Registry Cleanup:
- - Missing Shared Library
- - Unused File Extension
- - Invalid ActiveX/COM
- - Invalid Type Library
- - Open with Application
- - Edit with Application
- - Print with Application
- - Application Paths
- - Missing Help File
- - Installer Reference
- - Uninstall Entry
- - Software Installations
- - Startup Entry
- - MUI Cache
- - Invalid Open/Save Entry
- - Old StartMenu Ordering Entry
- - Invalid Default Icon
- - Invalid/Empty Class
- - Missing Type Library
- - Empty Keys
- Disk Cleanup:
- - Invalid Desktop Icon
- - Invalid StartMenu Item
- - Internet Explorer Cache
- - Firefox Cache
- - Opera Cache
- - Google Chrome Cache
- - Windows Temp
- - User Temp
- - Recycle Bin
- - Java Cache
- Traces Removal:
- - Recent Documents List
- - StartMenu Run List
- - Windows Media Player Recent File List
- - Last Visited
- - OpenSave Files
- - MS Paint Recent Files
- - MS Wordpad Recent Files
- - Internet Explorer Typed Urls
- - Internet Explorer Saved Passwords
- - Firefox Urls/Saved Passwords
- - Firefox History
- - Search Assistant
- - Firefox Cookies
- - Opera Cookies
- - Internet Explorer Cookies
- - MS Office Recent Files
- - MS Word Recent Files
- - MS Excel Recent Files
- - MS PowerPoint Recent Files
- - Adobe Reader Recent Files
- - Nero Burning ROM Recent Files
- - Direct X Recent Apps
- - QuickTime Recent Movies
- - RegEdit Last Key
- - RealPlayer Recent Clips
- Scheduling support - cleanup can be scheduled at specified time
- Multilanguage translation support
- Skin support
- Premium technical support
- Registry Shield Protection - protects browser homepage from changing, etc.

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://hotfile.com/dl/64963062/79b09d0/NETGATE.Registry.Cleaner.1.0.705.rar.html
ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ-
http://oron.com/ci15pqbq8cpp/NETGATE.Registry.Cleaner.1.0.705.rar.html

A Little Death In DixieThe SuburbsThe Girl with the Dragon TattooDexter: The Fourth Season

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply