ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လူ PDF မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈလူပပ်ႉဢၼ်ေတႉမၼ်း

မ်ႂသုင်

ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ႁဝ်းၶႃႈၵႆႉၵႆႉ  ၸၼ်ဢဝ် E Book PDF ၶဝ်ေသလူယူ။ ၵူၺ်း မၼ်းေတ မီးတင်းလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ၸ်ႂ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လူပပ်ႉမၼ်းႄတႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မီးလွၵ်းလၢႆးေၵလဵတ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးေၵလဵတ်ႈမၼ်းပဵၼ်သင်ၼႆ ဢွၼ်တၢင်းသူတ်း ႁဝ်းၶႃႈေတလႆမီး ေၶႃႈမုၼ်း Software POKAT Reader ဢၼ်ေတပိုတ်ႇၽူၺ်ႇပၼ် PDF ႁဝ်းၶႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ၶႆႉလႆႈယူႇၼၼ်ႉၶႃႈ။


+ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းႄတႉေတဢမ်ႇေပႃးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉႄတႉႄတႉ ၵူၺ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်မၼ်းႄတႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းလီယူႇ။
+ၵွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ် ဢမ်ႇပႆႇသ်ႂႇၼ်ႂးၶွမ်း Java ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႁ်ႂႈပဵၼ် Latest Version မၼ်း။
+ေပႃးမီးယူၼႆ

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://download.cnet.com/PokatReader/3000-2075_4-10891661.html
The Girl with the Dragon TattooThe SuburbsFood, Inc.

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

1 comment

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. GNJ says:

    ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ် ၽူႈလူလိၵ်ႈေၵႃႉၼိူင်ႈယွၼ်းထၢမ်မႃးဝႃႈေတလႆႈ ၸၼ်ဢဝ် Java တီႈလ်ႂၼႆႄလႈ ေပႃးဝႃႈဢမ်ႇမီး ၶႅၼ်းေတႃႈၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ http://www.java.com/en/download/manual.jsp
    (ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် Java မၼ်းတိုၼ်းပႃးၵိုၵ်းၸွမ်းၶွမ်ႇပျႍႇတႃႇဝႆႉယူေသတႃႉ ေပႃး Version လူၼ်ႉမၼ်းတႅမ်ႇၼႆ တိုၵ်ႉတိုၼ်းေတလႆႈ ၸၼ်ဢဝ်ၶႃႈ)

     

Leave a Reply