ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

မေးၶႂၢၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယႂ်ႇလိူဝ်ၼမ်သုတ်းၸွမ်း Smilla Enlarger Beta


တေမီးၶေႃႈမူၼ်း Software တင်းၼမ် တႃႇတေ မေးၶႂၢၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉတေမီးၶေႃႈမူၼ်းတၢင်းၼမ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းမႂ်မဵဝ်းမဵဝ်း တေလႆႈၵွပ်ႈငိုၼ်းၸွမ်းလႄႈ တေပဵၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၶဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶေႃႈမူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးတင်းယႂ်မၼ်းၼမ်လိူဝ်လႄႈ တႃႈတေၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ၽိုတ်ႇပိူင်ၼိူင်ႈယူဢမ်ၸႂ်ႁိူဝ်! ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၶဝ် တေလႆႈႁႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်းဢၼ် မဝ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ Smilla Enlarger Beta ၼႆႉၵေႃႈတေ ႁဵၼ်းၵၢၼ်ပၼ် လႆႈလီငၢမ်းယူႇၶႃႈ။

မၼ်းပဵၼ် Beta သေတႃႉ မၼ်းတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ပႃးလွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သႂ်ၶဝ် ပၼ်လႆႈယူၼင်ႇၵဝ်။

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://sourceforge.net/projects/imageenlarger/

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply