ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Win Utilities Pro 9.82


တင်းၼမ်- 9.17 MB
Win Utilities ၼႆႉပဵၼ် ေၶႃႈမုၼ်းဢၼ်ပႃး ၶူိင်ႈယိပ်းတိုဝ်း 20 ပၢႆ တႃႈမူၼ်ႉႄမးလ်ႂ၊ ၸၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပျႌႇတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ၶႃႈေဢႃႈ။ မၼ်းေတပဵၼ်ဢၼ်ၸၼ်ၸ်ႂတွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ၶဝ်ေသဢမ်ၵႃး ေၵႃႈသၢင်ဝႆႉႄလႈ ေတၸ်ႂႉတိုဝ်းငၢႆႈေတႉေတႉ။ ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၼ်းေတတႅမ်ႈဝႆႉ တင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈ။


ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ေတႁဵတ်းသင်ပၼ်-

• Recovers deleted files on NTFS and FAT volumes
• Cleans disks from information that clogs your system and reduces the performance of your computer
• Scans the Windows registry and finds incorrect or obsolete information in the Windows Registry
• Helps you to easily manage program execution at windows startup
• Erases all traces of activity on your computer, save spaces and protect your privacy
• Splits any type of file into smaller pieces and rejoin them to the original file
• Erases files and make sure that no data thief can get his hands on your sensitive data
• Protects any Windows executable file with a secure password
• Optimizes the Memory Management of Windows
• Helps you to free disk space by finding and removing duplicate files from your system
• Provides you with an easy way to address the invalid shortcuts and reports back to you so that you can remove it from your system
• Allows you to check your system's performance and manage the running processes
• Manages the programs installed on your system and uninstall unneeded software
• Shows you the detailed information for your computer hardware and software
• Back up and restore the Windows Registry
• Searchs the Windows Registry by a specific wildcard. then you can delete or export them
• Manages the BHOs that are currently installed
• Schedules your computer for log off, stand by, hibernate, or shutdown at a specific time
• Provides you an easy way to launch the utilities build in Windows
• Organizes and manage your Windows Settings
• Configures the cleaning tasks that take place automatically

ၶွင်ၶိူင်ႈမ်ႂၶိုၵ်ႉတွၼ်း မီးမႃးၸွမ်း WinUtilities 9.82 သမ်ႉ:

* Fixed a bug that may cause WinUtilities AutoRun option does not work on Windows 7
* Improved Disk Cleaner module
* Improved Registry Cleaner module
* Improved Shortcuts Fixer module
* Improved Uninstall Manager module

သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း
Home Page - http://www.ylcomputing.com/

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈ
http://letitbit.net/download/6684.60b6fe7903099332477b6df0e296a994/WU9.82.rar.html


The Girl with the Dragon TattooThe SuburbsThe Girl Who Kicked the Hornet's Nest 

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply