ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

GOM Player 2.1.26.5021 Final


တင်းၼမ်မီး-6.92 MB
GOM Player ၼႆႉပဵၼ်ေၶႃႈမုၼ်း လဵၼ်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းၶဝ် Video ၶဝ်ႈၶိုၵ်ႉလီငၢမ်း။ ေတမီးပႃး လွၵ်းလၢႆးလဵၼ်ႈပၼ်ၽူႈၸ်ႂႉတိုဝ်းတင်းၼမ်။ GOM Player ေတလဵၼ်ႈပၼ်ပႃး Video ၸိူဝ်းဢၼ်လူႉလႅဝ်ဝႆႉလ်ႂ ဢမ်ၼၼ် Audio ၶဝ်လႆႈလီငၢမ်း။ GOM Player ၼႆႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် Video(ငဝ်း)၊ Audio(သဵင်) ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ Video(ငဝ်း)ဢၼ်လဵၼ်ႈၼ်ႂး Phone ၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်လဵၼ်ႈတီႈ ၼႃႈဝႅပ်ႉၶဝ်။

ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းႄလႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ၼိူဝ် GOM Player:
(ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈပၼ်ၽၢႆႇတႆးယဝ်ႉၶႃႈ)
* Smooth playback of video content at a relatively slow computers
* Complete independence from external decoders
* Various modes of output images (TV, monitor, projector)
* Full DVD playback
* Playing the damaged video files
* Fast rewind by frame
* Management of the frequency of regeneration
* Repeat function and frame skipping
* Bookmarks (memorize time favorite scenes and transition to it with one click)
* Work with elected
* Support playlists (read ASX, M3U, PLS)
* Automatically add a playlist file with a similar expansion
* Control, as with the mouse and keyboard
* Image adjust (brightness, contrast, saturation, gamma)
* Use of special effects: smoothing, program transformation, adding noise
* Eliminating the effect of squares
* Image capture (in / continuous preservation of personnel in the buffer / set as wallpaper)
* Sound recording in WAV or OGG
* Normalize the volume and variety of audio effects (echo, three-dimensional sound, voice removal, separation rates)
* EQ and dynamic range
* Ability to use DSP-modules from Winamp
* Work with subtitles
* Hotkeys and support for multimedia keyboards
* Automatic image scaling
* Auto shutdown computer after play
* A simple setup to work with TV-Out
* Playing the online content directly from the network
* Simple and intuitive interface with skins support

ေတလဵၼ်ႈပၼ်: AC3, OGG, XVID, DIV1, DIV2, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, DIVX, DX50, MP41, MP42, MP43, H263, AP41, MPG4, MP4S, M4S2, MP4V, BLZ0, MJPG, RMP4, DXGM , H264, ffmpeg.

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼိူဝ်-
Windows ® 2000/XP/Vista/7

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://hotfile.com/dl/51585569/9644261/GOM.Player.2.1.26.5021.Final.rar.html


Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply