ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Undelete Plus v2.9 ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈ Window 7

တင်းၼမ်မီး 6.5 MB

Undelete Plus ၶေႃႈမုၶေ်းဢၼ်ၼႆႉ ၼႆႉ ပဵတ်ၶေႃႈမုၼ်းတႃႇၶိုၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်း File ၸဝ်ႈၵဝ်ဢၼ် မွတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ၵႂႃသေ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်းၼႆႉၸိုင် တေပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ဝႆးဝႆးလႄႈ တေဢဝ်ၶိုၼ်း File ၸဝ်ႈၵဝ်မွတ်ႇပႅတ်လႂ် ဢၼ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ Recycle Bin လႂ်၊ တီႈ ၼႂ်း BIO ၶွင်ႈ Window လႂ်၊ တီႈ Network Drive လႂ်၊ တီႈ Window Explorer ၸွမ်း Shift + Delete ၼၼ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၼႆႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် File Window ၵူႈလႂ်လႂ်တႃႇ Hard Disk လႄႈ Folppy ဢိၵ်ႇပႃး FAT12/ 16/ 32, NTFS/ NTFS5 သေဢမ်ႇၵႃး တေၶိုၼ်းဢဝ်ပၼ်လႆႈၶိုၼ်း Image ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ CompactFlash, SmartMedia, Multimedia လႄႈ Secure Digital Cards ၸႃႉပဵၼ် ၶႅပ်း Memory ၶဝ်။
ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://hotfile.com/dl/44925448/8e438cd/UndeletePlus.rar.html
ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ-
http://uploading.com/files/2c7am2m1/UndeletePlus.rar/
ပေႃးမီးၶေႃႈထၢမ်လွၵ်းလၢႆးတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုင်တွင်ႈထၢမ်မႃးတီႈ goldninjar.sbt@gmail.com လႆႈယူႇၶႃႈ .....

Samsung Vibrant Android Phone (T-Mobile)USB Car Charger for Motorola Droid, 2, X, Incredible, Samsung Galaxy S, Captivate, Vibrant, Fascinate, Epic 4G, Moment, Intercept, BlackBerry Torch 9800, Pearl, Storm, Bold, HTC EVO 4, HERO, Aria, HD2, LG Prime, Shine, Neon, and Apple iPhone Smart PhonesPREMIUM USB Adapter Power Kit for Samsung Vibrant Phone! Includes : (1) A Days Tech Charging USB Data Cable, (1) USB Car Charger Adapter (1) USB Folding Blade Wall Charger Adapter.Premium Accessory Power Pack for your Samsung Vibrant Phone! Kit includes : (1) A Days Tech Charging USB Data Cable, (1) Travel AC/Wall Charger with Folding Blades, (1) Car Charger DC/Vehicle with rapid charger & fuse protection.

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply