ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း IsoBuster သေ Copy ၶႅပ်း VCD/CD ဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း IsoBuster သေ Copy ၶႅပ်း VCD/CD ဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသူတ်း ၶႃႈႁဝ်းၶႆႉမွၵ်ႇဝႃႈ လွင်ႈ COPY ၶႅပ်း VCD/CD ၼႆႉၽိတ်းၵူတ်ႉမၢႆပၵ်းပိူင်တေႉတေႉ။
ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸႂ်သူင်ယိုပ်းတိုဝ်းၶွမ်ႇပျူႇတႃႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွမ်းထၢမ်မႃးလႄႈ ၶႃႈႁဝ်း GNJ ၸင်တိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း တူဝ်ႈတၼ်းဢိတ်ႉဢွၼ်ႇသေ တႅမ်ႈပၼ်မႃး။ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင် VCD/CD သေဢၼ်ဢၼ်ပွင်ႈၸႂ်ပၼ်ယူႇၶႃႈ။

ၶႅပ်း VCD/CD ဢၼ်ႁေႉၵင်ႈ Copy ဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႁိုဝ်?

တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း-    ၶႅပ်း VCD/CD ၼၼ်ႉ ၽူႈယိုပ်းတိုဝ်းၶဝ်တေဢမ်ၽူၺ်ႇတူၺ်းလႆႈတီႈ ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ။ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၽူၺ်ႇလႆႈသေတႃႉ တေဢမ် Copy လႆႈၸွမ်း Nero (ၶေႃႈမုၼ်း ၸၼ်ႁဵတ်း CD/DVD)။ သမ်ႉထႅင်ႈ ပေႃးပဵၼ် သဵင် (Audio) ၸိူင်တေဢမ်ႇၼႄဝႆႉ Filename.mp3 ၊ ပေႃးပဵၼ် ငဝ်း(Video) ၸိူင်တေဢမ်ႇၼႄဝႆႉ Filename.avi ဢမ်ႇၼၼ် Filename.mpeg သေဢၼ်ဢၼ်။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် Copy ပေႃးၼၼ်?
ၽူႈတႅမ်ႈၶေႃႈမုၼ်း (Software) ၶဝ်ၵေႃႈ တႅမ်ႈထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈမီးတင်းၼမ် တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ Audio CD Cloner ၊ Easy CD Clone ၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉတေမီးတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၸႂ်တႄႉ ပဵၼ် IsoBuster ၶႃႈ။
1-    ဢွၼ်တၢင်းသူတ်းၸၼ်ဢဝ် ISO Buster Pro 1.6 တီႈ-http://www.smart-projects.net/isobusterdownload.php

Download -

http://hotfile.com/dl/43449504/0647253/IsoBuster_2.8.0.0_Final.rar.html
http://www.mediafire.com/?l1d6t6yt5dzy2aq
http://www.mediafire.com/?6dyi7qv3srtz2td
https://rs408dt.rapidshare.com/#!download|408tl5|453935039|isobuster_2.8.5.rar|6402|R~5CAEFEFC4EF91D8C2F2CAC63BB6E1908|0|0


 


2-    ၽူႈယိုပ်းတိုဝ်းတေလႆႈ ႁဵတ်း Folder (ၶူင်ႉ) ဢၼ်မႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈသေတီႈတီႈ။ တီႈငၢႆႈသူတ်း ႁဵတ်းတီႈၼိူဝ် Desktop ၼႃႈပိုၼ်ႉၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ။

3-    ၵမ်းၼႆႉ Install သႂၢင်း IsoBuster သႂ်ႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶႅပ်း VCD/CD သႂ်ႇတီႈ ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ၽွင်းသႂ်ႇၶႅပ်းၼၼ်ႉ တဵတ်း Shift ၼိူဝ် Keyboard ၼၼ်ႉဝႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇ IsoBuster ၸိူင် တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။


 ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈယိုပ်းတိုဝ်းၶဝ်တေလႆႈႁၼ် ဝႆႉ Session 1 လႄႈ Session 2 မီး 2 Session ။ File (Audio-သဵင်) ဢမ်ႇၼၼ် Video မၼ်းတေမီးၼႂ်း Session 1။ Session 2 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီး File ဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇ ၶႅပ်းမႃးတီႈၶွမ်းသေ တေႁဵတ်းၵၢၼ် ႁေႉၵင်ႈပၼ်ၶႅပ်းမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဝႆႉၵွၼ်ႇ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ Copy ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေ ဢဝ် File (Audio-သဵင်) လႄႈ တေလႆႈတဵတ်း Session ၊ ယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ်File (Audio-သဵင်)ၶပ်ႉၸႅၼ်ဝႆႉယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ။
 
4- တေဢဝ် File (Audio- သဵင်)ၸိူင်ႉႁိုဝ်?
တေလႆႈၸႂ်ႉ Cursor (ပၢႆၼူ) မၢႆဢဝ်ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၽၢႆႇၵႂႃၼၼ်ႉသေ တဵတ်း Right Click သေ လိူၵ်ႈဢဝ် Extract-Objects။
ၵမ်းၼႆႉ IsoBuster တေထၢမ်မႃးဝႃႈ တေဢဝ်ဝႆႉတီႈလႂ်? လိူၵ်ႈဢဝ် ၶူင်ႉဢၼ် ၸဝ်ႈႁဵတ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ။
 
ၵမ်းၼႆႉပႂ်ႉ File မၼ်းတိုၵ်ႉ Copy ပၼ်ၼၼ်ႉ
 
ပေႃး File Copy မၼ်းတဵမ်သုတ်းယဝ်ႉၼႆႉ မွတ်ႇ IsoBuster လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။
5-ၵမ်းၼႆႉၽူႈယိုပ်းတိုဝ်းၶဝ် တေၶိုတ်းမေးႁဵတ်း ၶႅပ်းမႂ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်း Burner ၸိူဝ်းၸဝ်ႈယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။
ဢၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈယိုပ်းတိုဝ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းယိုပ်းတိုဝ်း Window XP သေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ဝႆႉၶႃႈ။ ၼိူဝ် Window 7 ႁႃႉဢမ်ႇၼၼ် Vista ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၶႃႈ။
Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

3 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Anonymous says:

  READ FULL
  ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ယဝ္ꨵ၊ ꨬမးꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေလꨳ။

  ပြꨀ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳယဝ္ꨵ ꨅင္ꨲꨀြꨯꨲမꨣးပꨓ္ꨟꨰင္ꨳထꨰင္ꨳ


  ယꨤင္ပꨰꨓ္း

   
 2. GNJ says:

  ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈ။ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

   
 3. GNJ says:

  http://www.ziddu.com/download/13075724/IsoBuster2.8.5.rar.html

  Latest Version Of ISO Buster
  နောက်ဆုံးထွက် လေးပါ
  ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသူတ်းၶႃႈ

   

Leave a Reply