ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

CoolwareMax Face Off Max v3.2.0.8

တင်းၼမ်မီး-6MB
ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉပဵၼ်တႃႇၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈမူၼ်ႉေမးၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ် မိူၼ်ၼင်ဢဝ်ၼႃႈၸဝ်ႈၵဝ်သ်ႂႇတီႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ တီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်ႈေၵႃႉႁႃႉဢမ်ႇၼၼ်တီႈ Template ေၶႃႈမုၼ်း။ သူၸဝ်ႈၸွင်ႇယၢမ်ႈႁူႉႁိုဝ် ၸဝ်ႈေတမိူၼ်ၸိူင်ႉႁိူဝ် ေပႃးၸဝ်ႈၵဝ်မီးၼိူဝ်တူဝ်တၢင်ႇေၵႃႉ။ ၸွင်ႈမၼ်းေတၶိုၵ်းၶႅမ်ႉႁၢၼ်ႉၸ်ႂႁိူဝ် ေပႃးၼႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးတီႈၶႅပ်းႁၢင်ၼ်ႂးၸုမ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းေသဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉ Magazine ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ေၶႃႈမုၼ်း Software Face Off Max ေတၸွႆႈထႅမ်မူၼ်ႉေမးပၼ်ၼႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ၶိုၵ်းၶႅမ်ႉေသဢမ်ႇၵႃး ဢူၺ်းေၵႃႉၸဝ်ႈၶဝ်ေတတွတ်ႇၸ်ႂႉၼၼ်ႉေတလႆတဵတ်း Click ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်း။ ၶပ်းၶိုင်တႅမ်ႈထုတ်ႇဝႆႉ တႃႇေတၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈငၢႆငၢႆလူမ်လူမ်ေသ ေတသ်ႂႇပၼ်ပႃးထႅင်ႈ Templates တၢင်းၼမ် ၼ်ႂႇႁိူဝ်ေပႃးေတပဵၼ် ပၢႆးမွၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ-
*ၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈငၢႆႈလူမ်
*ေတၶိုၵ်းၶႅမ်ႉလူိဝ် Software မူၼ်ႉေမးၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်ႇဢၼ်
*ၵိုၵ်းပႃး Template ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶဝ်ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ
*ေတၸႅၵ်ႇေၽထိုင်ဢူၺ်းေၵႃႉငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ် (မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ Email, Facebook, Ecards, Fakes, jokes ႄလႈ တၢင်းၼမ်)

သိုပ်ႇလူတီႈ- http://www.faceoffmax.com/

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://hotfile.com/dl/96681952/ee6ba1c/FaceOffMax-3.2.0.8.rar.html

The Adventures of Sherlock HolmesInception (Two-Disc Edition) [Blu-ray]InceptionKindle Leather Cover, Black (Fits 6" Display, Latest Generation Kindle)

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply