ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Real Hide IP 4.0.8.8


တင်းၼမ်မီး 5.02 MB
ေၶႃႈမုၼ်း Software ဢၼ်ၼႆႉေတ ပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ မၢႆ IP တႃႇေတေႁႉၵင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း Hacker (ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈၶွမ်ႇပျႍႇတႃႇ) ၶဝ်ၶႃႈေဢႃႈ။ မၢႆ IP လ်ႂၸိုဝ်ႈလ်ႂ ၸိူဝ်းၼႆႉ Hacker ၶဝ်ေတၸ်ႂႉတိုဝ်းေသ မီးပၢႆးယႃႉၵဝ်းၽွၵ်ႈၶဝ်ၼ်ႂးၸၢၵ်ႈတႃႇေတလၵ်ႉဢဝ် ေၶႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်လ်ႂ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ေတပိုတ်ႇပိုၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ။ Real Hide IP ၼႆႉသမ်ႉေတၸွႆႈထႅမ် လပ်ႉ မၢႆ IP ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇေတေႁႉၵင်ႈေၽး ၽူႈလၵ်ႉၽွၵ်ႈၽွမ်းၶဝ်ၶႃႈ။
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်လူးႁူႉပွင်ႇဝႆႉယူႇၶႃႈႁႃႉ မၢႆ IP ၼႆႉေတပိုတ်ႇၽူၺ်ႇပိုၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၽွင်းယၢမ်းပိုတ်ႇ ဝႅပ်ႉ Web ၼၼ်ႉ ?

*ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း*
- ေတလပ်ႉသိုင်ႇမၢႆ IP ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်
- ၽွင်းလူ ဝႅပ်ႉ ၼႆေတဢမ်ႇမီး လွင်ႈ IP လ်ႂ တီႈယူႇလ်ႂ
- ေတေႁႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ၽ်ႂၽူႈလ်ႂ ႄလႈ ေႁႉၵင်ႈပၼ် Hacker ၶဝ်
- ေတေႁႉၵင်ႈပၼ်ပႃးလွင်ႈ ၽူႈယိပ်းဝႅပ်ႉၶဝ် ၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၸဝ်ၵဝ်ႇ
-ေတမွတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ Cookies တီႈ Internet Explorer ႄလႈ Firefox ဝၢႆးဝၢႆး
-ေတမွတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ Cookies ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေပႃး မၢႆ IP လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူႈၵမ်း

သိုပ်ႇလူတီႈ- http://www.real-hide-ip.com/

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://letitbit.net/download/28497.25ede67950d768941ad5b6a8bd3d/RealHideIP-4.0.8.8.rar.html

http://hotfile.com/dl/96669420/3199f58/Real_Hide_IP_v4.0.8.8.rar.html

 Speak NowThe Adventures of Sherlock HolmesPride and Prejudice

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

3 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. GNJ says:

  MIRROR-

  https://rapidshare.com/#!download|552p3|2745433199|Real_Hide_IP_4.1.8.8.rar|7798|R~8187731AF46EC3677E89C9B0709F6E2C|0|0

   
 2. GNJ says:

  This comment has been removed by the author.  
 3. Anonymous says:

  This comment has been removed by a blog administrator.  

Leave a Reply