ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Virus: Chrome.exe


    
လိူင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈ worm ၼႆႉၸႅၵ်ႇၽေၸွမ်း Online Messengers လႄႈ Internet ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်း Email Link မၼ်းထိုင်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်း Contact List တႃႇတေၸႂ်ႉၶဝ်တဵၵ်းLink တႃႇတေၸၼ်လူင်း Worm ဢၼ်ၼႆႉ။
ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းတေ ၸၼ်လူင်းMalwares သေမေႃသိုပ်ႇၽေ Copy ႁင်းမၼ်းႁႂ်းၵူၺ်းတီႈ ၼိူဝ်USB Flash လႄႈ Hard Drives

လွၵ်းလၢႆးၵမ်း

1- ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇSystem Drive ဢၼ် window မီးဝႆႉ
ပေႃးပဵၼ် C: Drive (C:\windows\chrome.exe)
မွတ်ႇပႅတ်ႈ braviax.exe
2- ပိုတ်ႇ Registry Editor ယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ-
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\
    
တဵၵ်းတီႈ winlယဝ်ႉogon တီႈဢွင်ႈၽၢႆႇၵႂႃတေလႆႈႁၼ် Shell
ယဝ်ႉမွတ်ႇပႅတ်ႈ Value ဢၼ်မီးဝႆႉသေပေႃႉသႂ်ႇ
Explorer.exe
3- ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းChrome တီႈၼႂ်းRegistry ၼၼ်ႉသေမွတ်ႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်။
4- မွတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈBrowsers Data လႄႈ System Restore။ ၶိုၼ်းဢဝ် Anti Virus သေ ဢၼ်ဢၼ်ထတ်းပၼ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးၵမ်း 2

1 ဢွၼ်တၢင်းသူတ်း လီႁဵတ်းတူၺ်း System Restore ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းဢမ်ႇၵႆႉမီး Virus တိတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း။
2 ၵမ်းၼႆႉပေႃး လွၵ်းလၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸိုင် Uninstall ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ Chrome Browser သေသိုပ်ႇႁဵတ်းတူၺ်းထႅင်ႈ-
3 ပိုတ်ႇၶွမ်ႇပျူႇတႃႇၼႂ်း Safe Mode သေၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ် Chrome.exe တူၺ်းတီႈ Task Manager ဢမ်ႇၼၼ် Remove Chrome.exe တီႈၶပ်းမၢႆ Start Up List တီႈ msconfig ၼႂ်း Run
4 ၵမ်းၼႆႉႁႃ Chrome.exe တီႈၼႂ်း System Drive သေမွတ်ႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ႁၼ်မူတ်းမူတ်း။
တေလႆႈႁၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတီႈ
    C:\\Windows\Chrome.exe
    C:\\Windows\system32\chrome.ese
5 - ပိုတ်ႇ Registry Editor (ပေႃႉregedit တီႈၼႂ်း Run) ယဝ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

ႁႂ်ႈ value Shell တီႈဢွင်ႈၽၢႆၵႂႃၼၼ်ႉမီးဝႆႉ Explorer.exe သေၵမ်း
6- ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း Chrome တီႈၼႂ်း Registry ၼၼ်ႉသေမွတ်ႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်။
ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်း Restart ၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply