ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပိုတ်ႇမၢႆဢီးမေး မႂ်ႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ


ၽူႈယိပ်းၶွမ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉၼမ် တေယၢမ်ႈၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း မၢႆ Gmail မႂ်ႇတူၺ်းယူႇ။ ၵူၺ်းတေၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ ဢၼ်ယွၼ်း မၢႆၽူင်းတႃႇလႆႈ Verification Code မၼ်းၶႃႈ။ ၵႃႈလႆႈႁိူဝ်ႉၸႂ် သေယွၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေပိုတ်ႇႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈၸူးၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ Internet ပိုတ်ႇပၼ်ႁႃႉၼႆ တေယၢပ်ႇဝႆႉ။ ၵူၺ်းမီးလွၵ်ႈလၢႆးမၼ်းယူႇၶႃႈ။
ၵမ်ႉၽွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်သမ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁႃၸိုဝ်ႈ English ဢၼ်မီး Sir Name ၶဝ် Last NameFirst Name ၶဝ်တႃႇတေယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၶွင်ႉၶမ်တီႈ Database google ၼႆ၊ ၵူၺ်း ၵမ်ႉၼမ်ၼမ်ဢမ်ႇသူႈၶၢမ်ႈလႆႈ Verification။ တႃႇတေၶၢမ်ႈၼၼ်ႉ-

1- တေလႆႈၵႂႃႇတီႈ www.mail.google.com တႅမ်ႈသႂ်ၸိုဝ်ႈ၊ မၢႆဢီးမေးဢၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆ တေမေႃသႂ်ႇလီငၢမ်းယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ။
2- ပေႃးတဵၵ်း Create Account ယဝ်ႉၼႆမၼ်းတေထၢမ်မႃး မၢႆၽူင်းတႃႇၶဝ်တေသူင်ႇပၼ် မၢႆ Code Verification။ ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈသႂ်ႇမၢႆၽူင်းယဝ်ႉ! ဢမ်ႇမီး? ယႃႇမႆႈၸႂ်။
3- ၵႂႃႇတီႈ www.http://receive-sms-online.com တီႈၼႆ တေလႆႈႁၼ် မၢႆၽူင်း 3 ဢၼ်ၶပ်ႉဝႆႉတၢင်းတႂ်ႈ တဵၵ်းတူၺ်းမၢႆၽူင်းတၢတင်ၼိုဝ်သူတ်းသူတ်းၼၼ်ႉတူၺ်း တေလႆႈႁၼ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈသူင်ႇဝႆႉတႃႇ Verified Account ၶဝ်ဝႆႉ မၼ်းတေၼႄဝႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းယူႇ။
4- ၵမ်းၼႆႉဢဝ်မၢႆ 1 သေသႂ်ႇတီႈ လွၵ်းဢၼ်ယွၼ်းမၢႆၽူင်းၼၼ်ႉသေ တဵၵ်း Send sms သေၶိုၼ်းၵႂႃႇတဵၵ်း မၢႆၽူင်းဢၼ် ၸဝ်ၵဝ်ႇသႂ်ဝႆႉတီႈၼိူဝ် http://receive-sms-online.com/ ၼၼ်ႉသေပႂ်ႉၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ မၼ်းတေၼေဝႆႉ မိုဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 5 ၼႃးထိၼၼ်ႉၼႆ Your Google verification code is xxxxx ဢဝ်မၢႆၼႆႉၵႂႃႇသႂ်ႇတီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ဝႆႉမၢႆးၽူင်း တၢင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးလွၵ်းသႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ မၢႆမေးမႂ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။

ပေႃးၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းတၢင်းၼိုဝ်ၼႆႉၼႆၸၢမ်းလိူၵ်ႈမိူင်း Demark, Norway ၶဝ်တူၺ်း ဢမ်ၵႆႉယွၼ်း Verification Code မၼ်းၶႃႈ။


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
ၶႂၢင်းပၼ် ဢမ်ႇတၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈလၢႆးႁဵတ်းမၼ်း။ ပေႃးမီးၶေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလီထၢမ်မႃးဝႆႉတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။
GNJ

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply