ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း IT ၼႆ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉတီႈ Comment တႂ်ႈၼႆႉ။ ပၼ်ဝႆႉပၼ်ပႃး မၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ မေးလ် mail ဝႆႉၸိူင် GNJ တေသူင်ႇၶေႃႈတွပ်ႇထိုင်ႁိုဝ်! ဢမ်ႇၼၼ် တေတွပ်ႇပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶိုၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ 
Any your request are welcome! Please comment below.
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
GNJ

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

7 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed


 1. ꨁꨯꨳထꨤမ္လြင္ꨳ ꨘြꨓ္ꨵတꨯး ꨁꨣꨳ
  ꨘြꨓ္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁꨣꨳꨓꨯꨵ ေပꨣးꨕူꨳမီးတꨤင္းꨟူꨵꨁဝ္ ယြꨓ္းသꨮꨤင္းသ္ꨮꨲꨓ္ꨮး Windonws ꨀမ္းသုိဝ္ꨳ
  မိူꨓ္ꨓင္ꨲ လိꨀ္ꨳ ထꨯး ꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵေပꨣးꨓꨯ ꨅြင္ꨲေတပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲလꨯꨳꨁꨣꨳ ꨟိုဝ္
  ꨀြပ္ꨳသင္ꨬလꨳꨁꨣꨳꨟဝ္း တုꨀ္းယြꨓ္းꨅိူင္ꨵꨓꨓ္၊၊၊
  ꨀြပ္ꨳပိူဝ္ꨳဝꨣꨳ ေပꨣးလိꨀ္ꨳꨟဝ္းမီးꨓ္ꨮး Windonws ယဝ္ꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းꨁꨣꨳေꨀꨣꨳေတꨡမ္ꨲလꨯꨳ ꨟꨣꨘြꨓ္ꨵတꨯး မꨣးလူင္းထꨰင္ꨳ ꨟ္ꨮꨳမꨓ္းသုꨀ္ꨵသꨀ္ꨵယုင္ꨳယင္ꨳ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲ ။
  တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္ꨁꨣꨳ ꨟဝ္းꨬတꨵမီးꨓင္ꨲꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။။ ။

  တြပ္ꨲပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳလꨯꨳꨟꨓ္တီꨳလꨰင္းေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ။ မ္ꨮꨲသုင္

   
 2. GNJ says:

  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ

  ꨕြꨓ္ꨵတꨯး ꨟဝ္းꨁꨣꨳမီးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨓ္ꨮး Window 8 မꨓ္းပꨱꨓ္ဝꨯꨵ ယူꨲꨓီꨲꨀူꨀ္ꨵꨁꨣꨳ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ꨟဝ္းꨅ္ꨮꨵꨀီꨳပူꨀ္ꨵꨟူမ္ꨳꨀꨓ္လꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨡꨓ္တꨯးေꨀꨣꨵꨅ္ꨮꨵယꨤမ္းꨠꨱဝ္ꨓꨯꨵꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳယူꨲꨓီꨲꨀူꨀ္ꨵꨁꨣꨳ
  Window ꨕꨤꨯꨲတꨯးေꨀꨣꨳꨟဝ္းꨁꨣꨳတိုꨀ္ꨵꨟꨱတ္းယူꨲꨁꨣꨳ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလꨯꨳတီꨳ www.u4shan.com

   

 3. ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္တာကေတာ့ android phone ေတြကို clockworkmod recovery install တဲ့နည္းပါ။ adb နဲ႕ flash clockworkmod recovery လုပ္တဲ့နည္း ေျပာျပပါအံုးဗ်။

   

 4. မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨷꨷
  ꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းတြင္ꨳထꨤမ္ Web Master ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ
  ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳသꨮꨤင္းလိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းသ္ꨮꨲꨓိူဝ္ꨕူင္း တꨤင္ꨲမꨱဝ္း ꨓြꨀ္ꨳလူိဝ္ေသ 2 လုꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ Root မꨓ္းပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨅိုင္ ꨅြင္ꨲေတလꨯꨳꨁꨣꨳေꨓꨣ ။ ꨀြပ္ꨳဝꨣꨳမိူဝ္လꨱဝ္ꨓꨯꨵꨕူင္း Android ေꨀꨣꨳꨓမ္ꨓꨣꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ သင္ပꨱꨓ္လꨯꨳꨅိုင္ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းꨟ္ꨮꨳꨟꨱတ္းပꨓ္ Root
  မꨓ္းလꨤꨯ꨸မꨱဝ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

  ။ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ ꨡြꨓ္တꨤင္းဝꨯꨵယူꨲꨁꨣꨳ ။

  မ္ꨮꨲသုင္ေသꨀမ္း ။

   
 5. GNJ says:

  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးဝꨣꨳပꨱꨓ္ ꨕူင္း Android ယူꨲꨓꨯ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳလꨯꨳꨁꨣꨳ ꨁိူင္ꨳ Android ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳလꨯꨳꨁꨣꨳ ꨵꨵꨵ

   

 6. how to install zawgyitai for samsung galaxy s4 ,please said.

   
 7. GNJ says:

  Here how to install Zawgyi Tai for Samsung Galaxy :

  http://www.goldninjar.net/search/label/ShanFont4Phone

   

Leave a Reply