ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

CyberLink YouCam 5 Deluxe v5.0.0909

CyberLink YouCam- ၼႆႉပဵၼ် ၶိုင်ႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႈႁဵတ်းပၼ် ႁၢင်ႈၽၢင်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၽွင်းပေႃႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈၵွင်ႈထႆႇၵူႈဢၼ်။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႆႉသူင်ၸႂ်ႉ Online Chatting ၼႆႉ Software ဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလူၺ်ႈၸွမ်း Effect တၢင်းၼမ်။

Program ဢၼ်ၼႆႉတေပၼ် video effects မၼ်းႁႃႈမဵဝ်း
 • Animated three-dimensional effects - effects ဢၼ်လီၶႆႉၶူဝ်တေႉတေႉ
 • Emotions - ႁဵတ်းဝႆႉပႃးၵမ်ႉၼမ်။ တေမီးမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ
 • Frames - effects ၼႆႉ တေသႂ်ႇ လႆႈတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉၶဝ်
 • Distortion - modeled effects, effect ဢၼ် ႁဵတ်းပၼ်ၽႃႇၽေ
 • Drawing tools - တေၸၼ်ႁၢင်ႈလႆႈၽွင်း Online Chat
 • Filters - တေၸႂ်ႉပႃးလႆႈတီႈ ငဝ်းတူင်ႉ

ပေႃးတေၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈမီး-

 • • Windows 7, Vista and XP (ပႃးၸွမ်း DirectX 9 ဢမ်ၼၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်)
 • • လႅင်း internet တေလူဝ်ႇတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ chatting လႄႈ တႃႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် internet
 • • Intel Pentium D 3.0 GHz ဢမ်ႇ AMD Athlon 64 3200 + ဢမ်ႇၼၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်
 • • Web camera (built-in ဢၼ်ပႃးၵိုၵ်း ၶွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် external USB ဢၼ်ၶွင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ)
 • • 512 MB (1 GB လီတီႈသူတ်း) RAM
 • • 1 GB တေလႆႈလိူဝ်ဝႆႉ တီႈ hard disck space
 • • Intel 945 (ပေႃးမီးပႃး graphics card ၸိူင်လီတီႈသူတ်း). ၵမ်ႉထႅမ် Instant Messaging Software ဢၼ်ပဵၼ် Windows Live Messenger, Skype, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger ၶဝ်။

ပီႊထုၵ်ႇဢွၵ်ႇ- 2011
ဝႅပ်ႉၸဝ်ႈၶွင်/ ၽူႈႁဵတ်းသၢင်ႈ- cyberlink-youcam. en. softonic.com
Platform- Windows XP/Vista/7
ၶေႃႈၵႂၢမ်း- ၵူႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
တၢင်းၼမ်- 150 Mb
ၸၼ်လူင်းတီႈ-
http://letitbit.net/download/0729.02e43ee4e68724d3f274a73900f1/CyberLink.YouCam.5.youcefbmi.v5.0.0909.rar.html

http://vip-file.com/downloadlib/1854771788155647896-0729.02e43ee4e68724d3f274a73900f1/CyberLink.YouCam.5.youcefbmi.v5.0.0909.rar.html

ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ-

http://oron.com/yy1e7xrslxym


Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply