ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပိုတ်ႇ Google Talk ၼမ်ၼမ်


တဵၵ်းတီႈ Start Menu ပေႃးႁၼ် Google Talk မီးဝႆႉ၊ Right Click ယဝ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇတဵၵ်း Properties (ဢၼ်မီးတၢင်းတႂ်ႈသုတ်း)။
ၵမ်းၼႆႉတေႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။
မွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းလင် .exe ၼၼ်ႉသေ ပေႃႉသႂ် nomutex ၸိူင်ႉၼင်တၢင်းၼိုဝ်ၼႆႉ။ ယဝ်ႉ တဵၵ်း Ok။ ၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်းၶႃႈလေႈ တေပိုတ်ႇလႆႈၼမ်ၼမ်ယူႇ။

Excellent Mai Soong,
GNJ
www.goldninjar.com
www.siamtai.com

Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply