ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂၢင်း Icon Theme တီႈ Ubuntu 11.10


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸၢမ်းမႅၼ်ႈတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ Icon Theme ၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသူတ်းၶႃႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁႃ Icon Theme မၼ်းတေမီးဝႆႉတီႈလႂ် ဢၼ်လႂ်တေထုၵ်ႇၸႂ်။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉမၼ်းတေပၼ်ဝႆႉတီႈ ၸၼ်လူင်းမၼ်းဝႆႉယူႇ ၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသူတ်းၸၼ်လူင်းဝႆႉ ၼႂ်းၶွမ်း။ ၵမ်းၼႆႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉၼႂ်း ၼႅပ်ႇ Download ၶႃႈ။
1- ပိုတ်ႇ Terminal (Ctrl+Alt+T)
2- တႅမ်ႈ cd /tmp
3- ဢွၼ်တၢင်းသူတ်းႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ Icon ႁဝ်းမီးဝႆႉတီႈလႂ် တေမီးဝႆႉတီႈ /usr/share/icons
4- တေလႆႈ ၵီႈ tar.gz သႂ်ႇၼႂ်း /usr/share/icons ၼၼ်ႉတေလႆႈၸႂ်ႉ
sudo tar -xzvf youricons.tar.gz -C /usr/share/icons ၼႆ မၼ်းတေၵီႈသႂ်ႁင်းၶေႃ။
(မၢႆတွင်း- youricons.tar.gz ၼၼ်ႉပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ Icons.tar.gz ႁဝ်း။ တႃႇတေဢဝ်တေလႆႈ Click ၼိုဝ်ၼၼ်ႉသေၸၼ်သႂ်ႇ တၢင်းလင် sudo tar -xzvf ၼႆႉယဝ်ႉသိုပ်ႇ တႅမ်ႈ -C /usr/share/icons)

ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေလႅၵ်ႈၸႂ်ႉတူၺ်းသမ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႈတေလႆႈမီး Tweak Tool ၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼႆဢဝ်တီႈၼႆႈ။
sudo apt-get install gnome-tweak-tool

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply