ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Internet Download Manager 6.08 Build 7 Beta

တင်းၼမ်မီး- 5MB

 Internet Download Manager ၼႆႉပဵၼ် Softwareၶေႃႈ မုၼ်း ဢၼ် Download ၸၼ်ပၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် Videos တီႈ Youtube ၶဝ် ၵႂၢမ်း MP3 တီႈ Web သေ  ႁႅင်း Connection ဢမ်ႇလီၵေႃႈမၼ်းၸၼ်ပၼ်ဝႆးလိူဝ်ေသ ၸဝ်ၶဝ် ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ၸႂ်ႉၶေႃႈ မုၼ်းသင်။ပေႃးၸႂ်ႉ တိုဝ်းလိူဝ်ေတႁူႉလီငၢမ်းၶႃႈ။
* လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း *
-ေတလႆႈမီး Win RAR ဢမ်ၼၼ်ၶေႃႈ မုၼ်း ဢၼ်ေတၵီႈပၼ် Rar File
- ၵီႈ လူၺ်ႈ Wind RAR ယဝ်ႉ Installၶေႃႈ မုၼ်း
- ၽူၺ်ႇ Keygen မၼ်းယဝ်ႉ ဢဝ် Key မၢႆတီႈ ၼၼ်ႉ [ တီႈ Window 7 –Right Clickသေ  Run As Administrator ]
-ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈ Keygen ၼႆတေ လႆႈႁၼ် Patch ၊ပေႃးႁၼ် Patchပိုတ်ႇသေတဵၵ်း Patch

ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ- 


Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply