ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆး သႂၢင်း Keymagic တီႈ Ubuntu

ဢွၼ်တၢင်းသူတ်းတေလႆႈသႂၢင်းဝႆႉ Keymagic -

ၸၼ်လူင်း တီႈၼႆႈ-


ပေႃးသႂၢင်း keymagic ယဝ်ႉၸိုင် တေလႆႈသႂၢင်း keyboard

Panlong Keyboard

Yunghkio Keyboard

ၸၼ်လူင်းၸိူဝ်းၼႆႉမူတ်းမူတ်း ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈၵႂႃႇတီႈ Home Folder ယဝ်ႉ တဵၵ်း Ctrl+ H တႃႇတေၼႄ Hidden Folder ယဝ်ႉတေလႆႈႁဵတ်း Folder ဢၼ်မႂ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ .keymagic
ၶိုၼ်း Copy ဢဝ် Keyboard ဢၼ်ၸၼ်လူင်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈသႂ်ၼႂ်း Folder .keymagic ။
ၵမ်းၼႆႉပိုတ်ႇ Ibus တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉတဵၵ်းတီႈ Select an input method တေလႆႈႁၼ် English တဵၵ်းတီႈ ၼၼ်တေလႆႈႁၼ် Panglong လႄႈYunghkio ။ ပေႃးသႂ်ႇၼမ်ၵေႃႈတေလႆႈႁၼ်ၼမ် ။ လိူၵ်ႈၽွၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႆႉၸႂ်ႉသေ တဵၵ်း Add ယဝ်ႉ close။ ၵမ်းၼႆႉတဵၵ်း Ctrl+Space တႃႇတေပိုတ်ႇပိၵ်ႉ keymagic သေပေႃႉလိၵ်ႈတႆးတူၺ်း တိုၼ်းပေႃႉလႆႈၼင်ႇႁ ။

ၼင်ႇႁိုဝ် Keymagic တေပိုတ်ႇႁင်းၵူၺ်းၽွင်း window ၶိုၼ်မႃးတေလႆႈတႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈ ႁိမ်း User name ၽၢႆၵႂႃတၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉတေလႆႈႁၼ် Startup Applications တဵၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ Add သေသိုပ်ႇသႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ -


Command:  ibus-daemon-rd


Keyboard ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Ibusပေႃးမီးၶေႃႈထၢမ် ထၢမ်ဝႆႉပၼ်တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ
မႂ်ႇသုင်
GNJ

Filed Under: , , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply