ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Keymagic လႄႈ လၢႆးသႂၢင်း


Keymagic ၼႆႉပဵၼ် Keyboard Unicode တႃႇပေႃႉ Unicode မၢၼ်ႈသေဢၼ်ဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈယူႇၶႃႈ။
တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂၢင်း Keymagic ၼႂ်း Window 7
ဢွၼ်တၢင်းသူတ်း တေလႆႈသႂၢင်း 2 ဢၼ်တႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

ပေႃးယဝ်ႉ Download တႂ်ႈၼႆႉ

လွၵ်းလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း


တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ
တဵၵ်းတီႈ Start Menu  ယဝ်ႉ သွၵ်ႈႁႃ Keymagic ပိုတ်ႇ Keymagic
တီႈၽၢႆႇၵႂႃမိုဝ်းတၢင်းတႂ်ႇၼၼ်ႉတေမီးဝႆႉ Keymagic မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ


ပေႃးတဵၵ်း Ctrl+ P  ၼႆလိူၵ်ႈဝႆႉၽွၼ်ႉ ပၢင်လူင် ပေႃးတဵၵ်း Ctrl+space သမ်ႉတေပိၵ်ႉတေပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Keyboard။
ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၵႂႃႇတီႈ Text Editor သေဢၼ်ဢၼ်သေၸၢမ်းပေႃႉတူၺ်း၊ ပေႃးလိၵ်ႈတႆးဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇ လၢႆႈၽွၼ်ႉ Panglong သေပေႃႉ တဵၵ်း Ctrl+Space သေပေႃႉၼႆတေပိုတ်ႇ Keymagic ပေႃးတဵၵ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆတေပိၵ်ႉ Keymagic ပေႃးၶႆႉပေႃႉတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ English ၵေႃႈတဵၵ်း Ctrl+Space (ပိၵ်ႉ Keymagic) သေပေႃႉ။
တီႈ Keymagic ၼႆႉတေမီးပႃး Unicode မၢၼ်ႈ ပေႃးၶႆႉပေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈတဵၵ်း Shortcut ဢၼ်ၶဝ်ၼႄဝႆႉၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ Ctrl+ M ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းတီႈလၢၼ်ႉ Internet ၶဝ်သမ်ႉ တေမီးပၼ်ႁႃ တႃႇသႂၢင်းမၼ်းၼႆတေလႆၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် Portable ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။

ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ-

ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်း Pendrive သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတေမေႃးယိပ်းယူႇၶႃႈ။
Excellent Mai Soong,
GNJ

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

1 comment

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. GNJ says:

    ပေႃးလူဝ်ႇ ၽွၼ်ႉတႃႇတေလူ ဢဝ်တီႈၼႆဢဝ်တီႈၼႆ

    http://code.google.com/p/panglong/downloads/detail?name=PangLong_2011feb7.ttf&can=2&q=

     

Leave a Reply