ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Ubuntu Shan LoCo Team ၼိူဝ် ဝႅပ်ႉ

တေဢဝ်လိူၼ်ပူၼ်ႉ November မႃးမီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈသူင်ၸႂ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶွမ်းၶဝ်လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်မူႇၸုမ်း LoCo ၵဵဝ်ႇၵပ်း Ubuntu ဢၼ်ပဵၼ်ၼိူဝ်Platform Linux သေပၢၼ်တၢင်းႁူႉပီႈၼွင်ႉတႆးတၢင်းၼမ်။ ၸုမ်းၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆပၼ်တင်းႁူႉလၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းၸိုၼ်ႈတႆး။ ပေႃး ၸဝ်ႈၵဝ်သူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၵပ်းသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃလႆတီႈ-


Ubuntu Shan LoCo Team (On Facebook)
http://www.facebook.com/groups/293750373988941/

Ubuntu Shan LoCo Team (On Launchpad)
https://launchpad.net/~ubuntu-shn

Ubuntu Shan LoCo Team ( On Siamtai)
http://siamtai.com/group/ubuntu-tai


ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်တႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးၼိူဝ်ၶွမ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်တိုၵ်ႉပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးယူႇတီႈၼႆႈၶႃႈ-
https://translations.launchpad.net/openshot/trunk/+pots/openshot/shn/+translate

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
GNJ

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply