ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Dr.Web ပၼ်လၢႆ Serial Number တႃႇ Dr.Web Security Space Pro 12 လိူၼ်


 ၶွမ်ႇပၼီႇ "Doctor Web"  - Developer  ၶွင်IT Security  လႄႈDrWeb-Shop.ru  ဢၼ်ပဵၼ် Online Store  Dr.Web  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇႁဵတ်း quiz  ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ  ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ "Вирусы — зло. А Вам повезло!"  ပွင်ႇ(Viruses - evil. And you're in luck!) ။  ၸဝ်ႈၵဝ်တေလႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းဢိတ်းဢွၼ်တႃႇလႆႈ Dr.Web Security Space Pro  တႃႇ1,3,6  ဢမ်ႇၼၼ်12 လိူၼ်!
 တေလႆႈတွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၶွင်Dotor Web  သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ Gift Card ။ Serial Number  တေပႃးၼိူဝ်Card  ၵူႈဢၼ် ၵူၺ်းၶၢဝ်းယၢမ်း license  တေပႅၵ်ႇပိူင်ႈ 1 လိူၼ်တေႃႇ1ပီႊ။
 ၶဝ်တေသူင်ႇပၼ် Serial Number  ထိုင် Email  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ၵႂႃႇဢဝ်Dr.Web gift card  တီႈ လုမ်းၶဝ်ႈလႆႈ။  တွၼ်ႈတႃႇတေပေႉၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈတွပ်ႇ ၶေႃႈထၢမ်ဢိတ်းဢွၼ်။ လွၵ်းလၢႆးမၼ်းတႄႉၵႂႃႇလူလႆႈတီႈ drweb.com  ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ drweb-shop.ru

 တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်တွပ်ႇ-
 ၼႃႈလိၵ်ႈၶဝ်တေပဵၼ်ဝႆႉ ၽႃႇသႃႇRussian  ၵွပ်ႈၼၼ်တဵမ်းတူဝ်ပိုတ်ႇၽူၺ်Google Translator သေလူႇ။
  1-  ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇတီႈၼႆႈ http://drweb-shop.ru/quizzes%20#

  2-   တႅမ်ႈသႂ်ႇ  ၸိုဝ်ႈ လႄႈ  မၢႆ E-mail  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
    Введите ваше имя: ၸိုဝ်ႈ
    Введите ваш e-mail: E-mail  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
3-  ၸဝ်ႈၵဝ်ႈတေလႆႈ  တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ-
        1. 1992
        2. Все вышеперечисленные
        3. Dr.Web CureIt!
        4. Покупателям любого из вышеперечисленных продуктов
        5. Оба ответа верны


 


4- တဵၵ်းတီႈ - "Отправить"

 5-  ထႅင်ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ email  တီႈၶဝ်ဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်း Serial  ဢၼ် update  ပႃးလႆႈၸွမ်း။
Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply