ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

JetClean Pro ပၼ် License Key လၢႆ


တၢင်းၼမ်မီး- 3.36 MB
JetClean ၼႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈယိုပ်းလၢင်ႉပၼ်ၶႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႅမ်ႉလိူဝ် CCleaner။ မၼ်းပၼ်လၢႆဝႆႉ Free Version ဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼႆႉတေတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 18/1/2012, 12 am ၵၢင်ၼႂ်တေႃႈဝႆး 48 ၸူဝ်ႈမွင်းတႃႇပိုတ်ႇပၼ် Key License Free တွၼ်ႈတႃႇ Pro Versionလၢႆ။ မႃးလႄႈႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ဝႆးဝႆး

တီႈၼႆႈ-


http://www.bluesprig.com/giveaway/jc/20120118.html

ပေႃးမႃးၸႅၼ်ႇၵၼ်တူၺ်းတင်း Avanced SystemCare လႄႈ CCleaner ၼႆတေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်-
Window 8, 7, XP လႄႈ 2000 32bit, 64 bit
ဝၼ်းထုၵ်ႈဢွၵ်ႇ- 2011/12/15
ၶေႃႈၵႂၢမ်း-English, Catalan, Chinese (Simplified), French, Hungarian, Spanish, Spanish (Latin American), Polish, Portuguese, Portuguese (Brazilian)


Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply