ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်း Disable တူၺ်း Guest Session တီႈၼႂ်း Ubuntu

လွၵ်းလၢႆးၼႆ့တေ့ၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေႇႁေႉၵၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ Password လႄႈ ၸႂ်ႉ Guest Account သေၶဝ်ႈၼႂ်း Ubuntu ၼႆၶႃႈယဝ့်။ တီႈ Ubuntu 11.10 ၼႆ့ တွၼ်ႈတႃႇ Display Manager ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆ့ LightDM ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ့်ၼၼ်လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်း Disable Guest Session ၼႆ့တေ့ၵေႃႈ မၼ်းတေ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu ယူႇၶႃး။
ယွၼ့်ၼၼ်လႄႈ.. ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် တေလႆးႁဵတ်းၼႆ့

  • လွၵ်းလၢႆးဢၼ်သၢင်းလၢင်းသေပိူၼ်ႈၼႆ့တေႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်း Edit ဢၼ်ပဵၼ် File ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ lightdm.conf ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။
  • တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်း Edit lightdm.conf file ၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇ Terminal သေ ၵႂႃႇပေႃႉ ၶေႃႈပူင် Command ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ့် File ဢၼ်ၼိုင်ႈ တေပိုတ်ႇမႃႈပၼ်ၶႃးယဝ်ႉ…
  • Sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
  • ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် ၼႂ်း File Gedit ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈယဝ့်။

[SeatDefaults]
Greeter-session=unity-greeter
User-session=ubuntu

မိူဝ်ႈၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ် ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီး ပႃႈတႂ်ႈၼၼ့် ၶိုၼ်းၵႂႃႇထႅမ် ပၼ်တီႈပႃႈတႂ်ႈ သၢမ်ထႅဝ်တၢင်းၼိူဝ် ၼႆ့သေ ၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ် Save သေၶႃႈ။

allow-guest=false

တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။


ပေႃးႁဵတ်း Save ယဝ့်ၼႆ ႁဵတ်းပၼ် Restart ၶွမ်းႁဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။
ပေႃးၶွမ်းႁဝ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ တီႈ Login Screen ၼၼ့် Guest Session တေဢမ်ႇပႃးမႃးယဝ့်။

မိူဝ်းႁဝ်းပႆႇႁဵတ်း Disable တွၼ်ႈ Guest Session ၼၼ့် ႁဝ်းၶႃးတေလႆႈႁၼ် Guest Session တီႈၼႂ်း Profile Indicator ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယူႇ။ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃးႁဵတ်း Disable တွၼ်ႈ Guest Session ယဝ့်သေ ႁဝ်းၶႃႈတေ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် Profile Indicator ၸွမ်းၼင်ႇႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယဝ့်။


ပေႃးႁဝ်း ၶႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ႁဵတ်း Enable ၼႆတေ့ၵေႃႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ lightdm.conf File ဢၼ်ႁဝ်းပိုတ်ႇမိူဝ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၼၼ့်မႃးသေ ၶိုၼ်းမႄး မွတ်ႇပႅတ်ႈ ထႅဝ်လိၵ်ႈ allow-guest=false ဢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼၼ့်သေ ၶိုၼ်းႁဵတ်း Save၊ ယဝ့်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်း Restart ၶွမ်းႁဝ်းသေၼႆၵေႃႈ မိူၼ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ့်။
Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply