ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Downverter: Free & Fast YouTube Videos Downloader & Converter for Ubuntu

Downverter ၼႆ့ မၼ်းလႆႈၸႂ့်တိုဝ်းလၢႆလၢႆသေၵေႃႈ မၼ်းၼႆ့ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇတေၸၼ် download ငဝ်းတူင့် YouTube ဢၼ်ၸၸိူဝ်း ပဵၼ် Files High Definition (HD 1080p , 720 p), High Quality (HQ) MP4 ၸိူဝ်းၼႆ့သေၵေႃႈ မၼ်းတေၸၼ် Download သေ မၼ်းတေႁဵတ်းပၼ် Convert ဢၼ်ပဵၼ် File type ၸိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ့်တိုဝ်းၼမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း Media ၼၼ့်ယူႇယဝ့်။


Downverter ၼႆ့ မၼ်းငၢႆႈၸႂ်တႃႇတေၸႂ့်တိုဝ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း install Downverter တီႈၼိူဝ်ႈ Ubuntu 11.10 လႄႈ 11.04။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေ့ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ download ဢဝ် .deb package (32 bit or 64 bit) တီးဢၼ်ပၼ် Link ဝႆ့ ပႃႈတႂ်ႈၼၼ့်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၸႂ့်တိုဝ်း Ubuntu Software Center သေၵေႃႈ ႁဵတ်း install ဢၼ်ၼၼ့်ၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးႁဵတ်း installe ယဝ့်ၵႂႃႇယဝ့်ၼႆ ၵေႃႈလုၵ်ႈတီႈ unity dash ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃ့ command သႂ်ႇတီႈၼႂ်း the terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့
downverter
ပေႃးယဝ့် ႁဵတ်း copy ဢဝ် URL ဢၼ်ပဵၼ် ငဝ်းတူင့် YouTube ဢၼ်တေၶႂ်းႁဵတ်း Download ဢဝ် ၼၼ့်သေၵေႃး ၶိုၼ်းႁဵတ်း paste သႂ်ႇတီးၼႂ်းလွၵ်း ဢၼ်ၼေဝႆ့ မၢႆ 1 ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆ့ screenshot ပႃႈၼိူဝ်ၼၼ့်။

ဝၢႆးသေၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆ 2, လိူၵ်ႈပၼ် Settings မိူၼ်ၼင်ႇ download quality , video conversion format, conversion quality, video volume settings လႄႈ destination folder for တွၼ်ႈတႃႇတေ save ငဝ်းတူင့်။

Downverter ၼႆ့ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်း convert ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်းတူင့် YouTube ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ media formats ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယူႇ။

MP3 , AVI, 3GP , MP4, MOV
WMV for iPod , PSP, Pocket PC, Mobile and Smartphones.
ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူင်ယဝ့်မူတ်းယဝ့် ၼႆၵေႃႈ သိုပ်ႇတဵၵ်းပၼ်တီႈ Download & Convert.

Link တႃႇၸၼ် Download

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

1 comment

Trackback URL | Comments RSS Feed


  1. Hey Thanks for sharing this article. If you are looking for more blogs then Its really very informative. I am also using youtube downloader. You make it very easy to download videos.

     

Leave a Reply