ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

How To Install Google Earth 6.2 in Ubuntu 11.10 & 12.04

Tutorial ဢၼ်ၼႆ့ၼႆ့ မၼ်းၼႄဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း install ဢၼ်ပဵၼ် Google Earth ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ် stable  version 6.2 တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot လႄႈ 12.04 Precise Pangolin သေဢမ်ႇၵႃး fonts ဢၼ်လႅဝ်ဝႆ့ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးဝႆ့ပၼ်ယဝ့်။


Google Earth ၼႆ့ မၼ်းပဵၼ် cross platform application သေၵေႃႈ မၼ်းၼႆ့ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇပၼ်ႇလေႇလႆႈ ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆ့ ဢၼ်ပွမ်ႇမၼ်းယဝ့်။ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇႁႂ်ႈႁဝ်းတူၺ်း လုၵ့်တီႈ satellite သေတူၺ်း ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်း, ဝဵင်း,  3D buildings, ၽႅၼ်ႇလိၼ် လႄႈ သမ်ႉတေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈလူၵ်ႈ ဢၼ်ပွမ်, ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လူၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၵွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈ ဢမ်ႇပေႃႈႁိုင်ၼၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ Google Earth stable version 6.2 ယဝ့်ၶႃႈလႄႈ  တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်း install Google Earth 6.2 တီႈၼႂ်း Ubuntu 11.10 လႄႈ 12.04 ၼၼ့် , ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်း  install ဢၼ်ပဵၼ် dependencies ,lsb-core လႄႈ msttcorefonts ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပေႃ့ commands သႂ်ႇတီႈၼႂ်း terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။

sudo apt-get install msttcorefonts lsb-core

ပေႃးႁဵတ်းယဝ့် install ယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် ၶိုင်းၵႂႃႇႁဵတ်း download ဢဝ် .deb package (32 bit and 64 bit)  တွၼ်ႈတႃႇ Google Earth 6.2 တီႈ download link ဢၼ်ပၼ်ဝႆ့ တီႈပႃႈတႂ်ႈ post ၼႆ့သေလႄႈ  ၶိုၼ်းၸႂ့် Ubuntu Software Center သေႁဵတ်း Install ၵႂႃႇၶႃႈ
ပေႃးႁဵတ်းယဝ့် install ယဝ့်ၼႆ ၶိုၼ်းႁဵတ်း log out သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈ log ၶိုၼ်းသေၵေႃႈ တေႇၸႂ့်လႆ  Google Earth 6.2 ယူႇယဝ့်။


Link တႃႇၸၼ်ဢဝ် Google Earth 6.2
Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply