ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း Install Scribus တီႈၼိူဝ် Ubuntu

Scribus ၼႆ့မၼ်းပဵၼ် free cross-platform desktop publishing (DTP) software ဢိင်ၼိူဝ် Qt toolkit သေႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆ့ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈၼႂ်း Scribus ၼႆ့ၵေႃး မၼ်းပႃႈဝႆႉၽၢင်ႁၢင်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် ၶပ့်လိၵ်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ ဢၼ်တႃႇႁဝ်းႁဵတ်းပပ်ႉ ႁဵတ်းၸိူင်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ (Journal) ၸိူင့်ၼင်ႇ
Adobe PageMaker or Adobe InDesign.
 
ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် ၽၢင်ႁၢင်ႈ professional user interface သေဢမ်ႇၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် Format ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵမ်ႉၼမ်ၼမ်ၵေႃႈ မၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ႁဝ်းလႆႈ ၸိူင့်ၼင်ႇ SVG (scalable vector graphics) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ပိုတ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းလႆႈယဝ့်။ ၼႂ်းၵႃႈ professional user interface ၼႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ သီ (Color) CMYK လႄႈသင် ICC Color management ၸိူဝ်းၼႆ့လႄႈသင်မၼ်းၸႂ်ႉလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈႁဵတ်း ဢၼ်ပဵၼ် animated PDF ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ပႃးတူဝ်တူင့် လႄႈသင် Presentation ဢၼ်ႁဝ်းၸၢင်ႈႁဵတ်း ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတီႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ (Newspaper)၊ ပပ့်လိၵ်ႈ၊ ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း ၸိူင့်ၼႆ့ၵွၼ်ႇ။
 
တႃႇတေႁဵတ်း install Scribus တီႈၼိူဝ် Ubuntu 11.04/10.10/10.04 ၼႆ့ တဵၵ်း ( Ctrl + Alt + T ) သေပိုတ်ႇ terminal ယဝ့်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပေႃႉ commands ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ:
 
sudo apt-add-repository ppa:scribus/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install scribus-trunk


Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply