ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ၸႂ်ႉတိုဝ်း "mkdir" သေႁဵတ်းတူၺ်း Directory

mkdir

တႃႇတေႁဵတ်း Dirctories ဢၼ်မႂ်ႇၼႆ့ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉ ၶေႃႈပူင် command ဢၼ်မီးပႃႈၼိူဝ်ႈၼႆ့ၶႃႈယဝ့်။
ၵွပ်ႈ Option မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်လႄႈ မၼ်းၵေႃႈတေၸႂ်ႉငၢႆႈယူႇ။

တႃႇတေႁဵတ်း Directory ဢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ့ၼႆ တူၺ်းဢဝ် ၶေႃႈပူင် Command တင်းတႂ်ႈၼႆ့ၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ဝႆ့ဝႃႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းတူၺ်း Directory ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ubuntutai ၼႆလႄႈ။ (တူၺ်းတီႈၼႂ်း Home ၼၼ့်)

mkdir ubuntutai

သင်ဝႃႈတေၶႂ်ႈၶၢမ်ႈ "Default Permissions" သေတေႁဵတ်း Directory ဢၼ်မ်ႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၸႂ့် "-m" သေႁဵတ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ့်။ တူၺ်း တၢင်းတႂ်ႈၼႆ့ၶႃး။ ၸႂ့် 771 Permission သေၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႆ့ Directory ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ့်။

mkdir -m771 db_ubuntutai

တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇမၵ်းၶၢတ်းဝႆ့ဝႃး ၼိူင်ႈပွၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်း Directory ၼိူင်ႈဢၼ်ၵူၺ်း ၼႆ။ သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း Directory သၢမ်သီႇဢၼ် ဢၼ် ၸိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ သမ့်ၶႂ်ႈႁဵတ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၸႂ့် "string-type wildcard" ၼႆၶႃႈယဝ့်။

mkdir ubuntu-tai-guide{_01,_02,_03}

သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်း Single Directory ဢၼ်လဵဝ် ၼႆ ၶေႃႈပူင် Command တွၼ်ႈတႃႈ Linux ၼႆ့တေ့ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် "mkdir" ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ Command ဢၼ်ၼႆ့ၼႆ့ မၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈ ၽူႈၸႂ့်တိုဝ်း ၶဝ် ႁဵတ်းလႆႈ Directory ၼိူင်ႈၵမ်း ၼိူင်ႈဢၼ်ၼႆၶႃႈယဝ့်။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းတေ့ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းတေၶႂ်ႈႁဵတ်း Directory ဢၼ်လႆႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ "ubuntu-shan-translation" ။

mkdir ubuntu-shan-translation

ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်း Directory ဢၼ်ၸိုဝ်ႈပႅၵ်ႇၵၼ် လၢႆဢၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼႆ့ၸိုင် ၵေႃႈပေႃႈၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၵႂႃႇၵေႃႈ လႆႈယူႇ။ ၼႂ်းၵေႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ့ ၵေႃႈၶၢမ်ႇပၼ် Space သေၵေႃႈ လႆႈယဝ့်။

mkdir saosukham kokoye ninjar saimawnkham

တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼႄၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။ ႁႂ်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၸွမ်း Ubuntu ၵႂႃႇသေၵမ်း....


Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply