ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇ "Open with gedit" တီႈၼႂ်း Right Click Menu

တွၼ်ႈတႃႇတေသႂ်ႇ Open with gedit တီႈၼႂ်း Right Click Menu ၼႆ့ ဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃး တေလႆႈပေႃ့ ၶေႃႈပူင် Command တီႈၼႂ်း Terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။ ဢၼ်ၼၼ့်ၼၼ့် မၼ်းပဵၼ် တႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်း Script file ဢၼ်မႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Nautilus Scripts Directory ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit

ပေႃး Gedit ပိုတ်ႇမႃးၼႆ ႁဵတ်း Copy ဢဝ် Code ဢၼ်မီးပႃႈတႂ်ႈၼၼ့်သေ ၶိုၼ်းႁဵတ်း Paste ၶႃႈ။


#!/bin/bash
#
# Nautilus script -> open gedit
#
# Owner : Kyaw Swa Htoon(Ubuntu Myanmar LoCo Team)
#     p.kyaws@gmail.com
# www.howto.u4mm.com  // တီႈၼႆႈ ၶႂ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈယူႇ
#
# Licence : GNU GPL
#
# Copyright (C) Ubuntu-Myanmar-Guide
#
# Ver. 1.0 Date: 20.01.2012
# Add multiple file open in the same windows
#
# Ver. 1.0 Date: 20.01.2012
# Initial release
#
# Dependence : Nautilus (of course)
#   Gnome-utils (gdialog)
#
filesall=””
while [ $# -gt 0 ]
do
files=`echo “$1″ | sed ‘s/ /\?/g’`
filesall=”$files $filesall”
shift
done
gedit $filesall&

ယဝ်ႉၵေႃႈ Save သေ ၶိုၼ်းဢိုတ်း gedit ၼၼ့်ၶႃႈ။ တႃႇတေႁဵတ်း Execute File ၼၼ့်ၼႆ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပေႃ့ ၶေႃႈပူင် Command တီႈၼႂ်း Terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။

chmod u+x ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit

ပေႃးယဝ့်ယဝ်ႈၼႆ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတဵၵ်း Right Click တီႈၼိူဝ် File သေဢၼ်ဢၼ်သေၵေႃႈ တဵၵ်း Right Click > Script > Open with gedit ၼႆၵေႃႈ Ok ယဝ့်။ 


Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply