ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တဵၵ်း Right Click သေ ပေႃးၶႂ်ႈလၢႆႈ Netbook/Laptop Screen Resolution

ပေႃ့သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Terminal ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ

-   wget -O newrez.tar.gz http://goo.gl/uAEQp 
-   tar -xzvf newrez.tar.gz -C ~/.gnome2/nautilus-scripts

ပေႃးၼၼ်တဵၵ်း Desktop > Right Click > Scripts > newrez ၼႆၵေႃႈတေလႆႈႁၼ်ယူႇယဝ့်။
မိူဝ်ႈၼၼ့်မႃး လၢႆႈလႆႈ Resolution ဢၼ်တေငမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၶွမ်းႁဝ်းလႆႈယဝ့်။


Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply