ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈၵိုတ်း Running Process တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်...

ပေႃးတေဝႃႈ လၢႆးတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ Process ၵိုတ်းၼႆတေ့ၵေႃႈ တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼႆ့ မၼ်းမီးဝႆႉ လၢႆလၢႆး လၢႆပိူင်ဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တေႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းထိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ် ယၢမ်ႈၸႂ်ႉ တိုဝ်း Window မႃးသေ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း Ubuntu ၼႆလႄႈ တေသပ်းလႅင်းပၼ်ၵႂႃႇ လၢႆးၵိုတ်း Process လၢႆးငၢႆႈမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶႃႈတေၼေၵႂႃႇၼႆ့ မၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉ Command Line သေ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸႂ်ႉ System Monitor GUI Tool သေႁဵတ်းၵႂႃႇၶႃႈ။ ၸၢမ်းပတ့်တူၺ်းလႄႈ ပေႃႈၼၼ်ၵေႃႈ....
ႁူမ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉ Command Line ၼႆသေတႃ့ၵေႃႈ ၵွပ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉဢမ်ႇယူႇလႆးလႄႈ ယွၼ်းၸႂ်ႉဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၶႃႈ... :P
ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တဵၵ်း ( Ctrl+Alt+T ) သေႁွင့် Terminal ၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈလႄႈ။
ယဝ့်ၵေႃႈ သိုပ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ
gnome-system-monitor
ပေႃးၼၼ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတူၺ်း ႁၢင်ႈဢၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈလူး။ မၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ Task Manager ဢၼ်းမီးတီႈ Window ၼၼ့်ၵူၺ်း။ ပေႃးၼၼ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတဵၵ်းပၼ်တီႈ Tab ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆး Process ၼၼ့်ၵမ်းၼိုင်ႈ။


တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆ့ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဝ်းပေႃးႁူ့လႆႈယဝ့့်် လွင်ႈဝႃႈႁဝ်းတေလႆးသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေ့ၵေႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း Select ဢၼ်ပဵၼ် Process ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း Kill ဢမ်ႇၼၼ် Stop ၼၼ့်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတဵၵ်းတီႈ " End Process " ဢၼ်မီးတၢင်းတႂ်ႈ ၼၼ့်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမၼ်းတေမႃးထၢမ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်း End Process ၼႆ့ လပ့်လွင်းယဝ့်ႁႃ.ၼႆသေ ပေႃးဝႃႈ လပ့်လွင်းယဝ့်ၵေႃႈ တဵၵ်းပၼ် " Yes "ၼႆသေၵေႃႈ ယဝ့်ယဝ်ႈ။ ၼႆႉပဵၼ် လၢႆးဢၼ်ငၢႆး ဢၼ်ဝႆးတေႉတေႉၶႃးယဝ့်။

ဝၢႆးလိုၼ်းမႃးၸင်ႇၵႆႈလၢတ်ႈၼေထႅင်ႈ လၢႆးၵိုတ်း Process တၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ။
ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ။


Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply