ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Software ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉမႃးတီႈ Window ၼၼ့် ႁဝ်းတေဢဝ်သင်တၢင်တီႈၼႂ်း Ubunutu

Windows software and the Linux equivalents and alternatives
Windows                              Linux
3D Home Architect
3D Studio Max
ACDSee
Adobe Acrobat Reader
Adobe Audition
Adobe Illustrator
Adobe Lightroom
Adobe PageMaker
Adobe Photoshop
Ant Movie Catalog
AOL Instant Messenger (AIM)
APC PowerChute
Collectorz
DAMN NFO Viewer
Dreamweaver
DVDShrink
Everest
Evernote
Finale
FL Studio
Fontographer
foobar2000
Forte Agent
Fraps
FreeRIP
FruityLoops
Google Desktop Search
Google Earth
Guitar Pro
Legacy Family Tree
LimeWire
Meal Master
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft HyperTerminal
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Money
Microsoft Office
Microsoft Outlook (Express)
Microsoft Powerpoint
Microsoft Project
Microsoft Visio
Microsoft Windows Media Center
Microsoft Word
mIRC
Mp3tag
MS Paint
MSN messenger
Mudbox
Nero Burning Rom
NetMeeting
NetStumbler
NewzCrawler
Notepad
OrangeCD Catalog
Origin
Partition Magic
PhotoME
Picasa
SoulSeek
SoundForge
Total Commander
Traktor DJ
TweetDeck
uTorrent
Videora
Winamp
Windows Media Player
Windows Movie Maker
WinIso
WinMerge
WinTV
WS_FTP
ZoneAlarm
Zscreen
Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply