ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၸႂ့် Taskbar and Application Launcher

သမ့်တေမိူၼ် Gnome Pie သေ ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ့် Pie Shape လႄႈ Application ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် PieDock ၼႆဢွၵ်ႇမႃးယဝ့်။ တူၺ်းဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆ့သေ ပေႃးလႆႈၸႂ်ၵေႃး ႁဵတ်း Install လႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ လူမ်လူမ် ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼၼ့်ယူႇယဝ့်။


ပေႃးတေၶႂ်ႈႁဵတ်း Install ၼႆၵေႃႈ ပေႃ့ Command သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။


- wget -O PieDock-1.4.2.tar.bz2 http://goo.gl/lg9I8 
- tar jxvf PieDock-1.4.2.tar.bz2 && cd PieDock-1.4.2
- ./configure
- make
- sudo make install
- sh/setup

ပေႃးႁဵတ်း Install ယဝ့်သေ ပေႃးၶႂ်ႈ Run ၼႆ ပေႃ့သႂ်ႇၼႂ်း Terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃး။

PieDock

တွၼ်ႈတႃႇ Shortcut မၼ်းတေ့ၵေႃႈ ၸႂ့်တိုဝ်း Combination Key ၸိူင့်ၼင်ႇပၼ်ဝႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။

  • Windows-key + left mouse button
  • Windows-key + scroll wheel up
  • Windows-key + scroll wheel down

Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply