ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လုၵ့်တီႈ Terminal သေ ႁဵတ်း Manual Update လႄႈ ၶိုၼ်းမႄးၶိုၼ်း Package ၸိူဝ်းဢၼ်လူ့ၵႂႃႇ

လိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆ့တေ့ၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယိူင်းၸူးထိုင် ၸၸိူဝ်းဢၼ်တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း Ubuntu သေလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းတင်း Command Line သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈမေႃလုၵ့်တီႈ Terminal သေ မေႃႁဵတ်း Update ဢမ်ႇၼၼ် မႄးၶိုၼ်း Package ဢၼ်လူ့လႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။

Manual Update

တီႈၼႆႈၼႆ့ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း Update Package ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆ့ၼၼ့် ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးမီး Internet ၼႆ ႁဵတ်းပၼ် ၵူႈဝၼ်းၵေႃႈၶႅၼ်းလီယဝ့်။ ယိူင်းဢၢၼ်းတေ့ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu ႁဝ်းၸမ်ၸႂ်လိုၼ်ႈမိုဝ်း ၸွမ်း Command Line ၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်း Update ၸႂ့် Command ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ လႆႈယူႇ။

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Repair broken package

Package ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ့ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ မၼ်းၵိုတ်းၵႂႃႇ ၶမ်ၵႂႃႇ (Freeze / Locked) ၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ့်တီႈ Terminal သေၸႂ့်တိုဝ်း Command Line သေၵေႃႈ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

sudo apt-get install -f
sudo dpkg --reconfigure -a

ဢိင်ၼိူဝ်ၼႆ့သေ ႁႂ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu ႁဝ်း ၸမ်ၸႂ်မိုၼ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တၢင်း Command Line လိူဝ်သေၼႆ့ၶႃး။Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply