ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ၸႂ်ႉတိုဝ်း Terminal တီႈၼႂ်း Ubuntu သေ ႁဵတ်း Rebooting လႄႈ Shutting down

လွၵ်းလၢႆးၼႆ့တေႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ် ငၢႆႈငႅမ်ႈ သၢင်းလၢင်းလီၼႃႇတေ့ၶႃးယဝ့်။ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶႃး တေၶႂ်ႈၸႂ်ႉ Terminal သေ ႁဵတ်း Reboot လႄႈ Shutdown ၼႆၸိုင် User ၼႆ့ မၼ်းတေလႆႈပဵၼ် Sudoer  ဢမ်ႇၼၼ် Super User Group Member ၶႃးဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးတေၶႂ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူင့်ၼၼ်ၼႆ ၵႂႃႇပေႃႉသႂ်ႇတီႈ ၼႂ်း Terminal ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈ ၼႆ့ၶႃး

sudo su

တွၼ်တႃႇတေႁဵတ်း Reboot သိုပ်ႇပေႃႉထႅင်ႈ

sudo reboot

တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်း Shutdown

sudo poweroff

ပေႃးၶႂ်ႈႁူ့လွင်ႈမၼ်းလိူဝ်သေၼႆ့ၼႆ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပေႃႉ

man reboot ဢမ်ႇၼၼ် man poweroff ၼႆသေ သိုပ်ႇတူၺ်း Manual မၼ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply