ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ပေႃးတေၶႂ်ႈၸႂ်ႉ TL-WN722N TP-Link wiresless USB adapter တီႈၼိူဝ် Ub်း untu 11.10 ၶဝ်ဝႃႈတေႉၵေႃႈ ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ဝႃႇ။ ၶႃႈတေႉ တိုၵ့်တေ ၸၢမ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ။ တေလႆႈယူႇၵႂႃႇ။ ၸိူင့်ၼႆတေ့ တေဢမ်ႇလႅၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇယူဝ့်ၼေႃႈ .... :P

$ wget http://www.orbit-lab.org/kernel/compat-wireless-2.6-stable/v2.6.38/compat-wireless-2.6.38.2-2.tar.bz2 

$ tar xvf compat-wireless-2.6.38.2-2.tar.bz2

$ cd compat-wireless-2.6.38.2-2

$ ./scripts/driver-select ath9k_htc

$ sudo make

$ sudo make install
Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply