ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Disk Space Fan တႃႇထတ်း Analysis Hard Disk

တႃႇထတ်းလႄႈသွၵ်ႈႁႃ File ၸဝ်းၵဝ်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉမၼ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈယူႇၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ Windows တေႁဵတ်ပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး Files ၼမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁဵင်ၼႆၶႅၼ်းၼႃယၼႅၼ်ႇ။

ပေႃးမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း Disk Space Fan ၼႆမၼ်းတေၼႄပၼ် Folder ႁဝ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈယူႇၵႃႈႁိုဝ်၊ ၼႂ်းမၼ်းမီးထႅင်း Folder သိုပ်ႇၵႃးႁိုဝ်ၸိုဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်မူတ်း။

ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉၼႃႈမၼ်းတေၼႄဝႆႉ Drives ႁဝ်းၽႄဝႆႉလၢႆဢၼ် (ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတႂ်ႈႆႉ)။ တဵၵ်း  Scan For Detals တႃႇတေတႄႇထတ်း


ပေႃးလၢႆးထတ်း Analysis ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် Folders လႄႈ Files ႁဝ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၵႃႈႁိုဝ်တီႈၽၢႆႇသၢႆႉ။လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေထတ်းလႆႈထႅင်ႈ Folder ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼႂ်ႉ- တဵၵ်း  Scan Folder တီႈပိုၼ်ႉၼႃႈ (Home)။

Software ဢၼ်ၼႆႉတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ပႃးထႅင်ႈတႃႇ ၶၢမ်ႈပိုတ်ႇၽႅဝ်ပိုၼ်ႉတႂ်ႈ ၸိုဝ်းလွင်ႈပိုတ်ႇ Folder ဢၼ်လိူၵ်ႈဝႆႉ၊ မွတ်ႇလူပ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိုတ်ႇ Properties ၸိုဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်ၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး Free လႄႈ ဢၼ်လႆးသိုဝ်ႉဢဝ်။ ဢၼ်လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်ၼၼ်ႉတေမီးပႃးတႃႇသွၵ်ႈႁႃ Duplicate Files  (Files ထၢပ်ႈၵၼ်/မိူၼ်ၵၼ်) လႄႈတၢင်ႇမဵဝ်းတၢင်းၼမ်။

တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼိူဝ်-
Window XP
Window Vista
Window 7
(32-bit & 64-bit)


ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈ

http://www.diskspacefan.com/download.html
Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply