ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

K-Lite Codec Pack Update 8.4.6 Build 2012-02-27 K-Lite Codec Pack Update 8.4.6 Build 2012-02-27


K-Lite Code Pack Update - ၼႆႉတေလႆႈ Update ၵူႈၶၢဝ်း။ Update ဢၼ်ၼႆႉတေပႃး Codecs ဢၼ်ၸိူဝ်ႈသဵင်ယႂ်၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီးၼႂ်းၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ၵူႈဢၼ် တႃႇတေပိုတ်ႇလႆႈ Video/ Mp3 ၵူႈမဵဝ်းလႆႈလီငၢမ်း ၸၼ်လူင်းတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ။

ၸၼ်လူင်းတီႈ-

EyesFile Server


Rest File ServerFilesin Server


ပေႃးၸၼ်လူင်းဢမ်ႇလႆႈတႅမ်းပၼ်ဝႆႉတၢင်းတႂ်ႈဝႆႉ
Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply