ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

MyLanViewer 4.9.8MyLanViewer ၼႆႉပဵၼ်ၶိုင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႃႇထတ်းၶူၼ်ႉတဝ်ႈ Network ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ တီႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၼ်းတေၼႄပၼ် ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇဢၼ်မီးၼိူဝ် Network ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉတႃႇ ပိုတ်ႇဢၢၼ်ႇ Share Folder ဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉ။ တေမီးပႃးၸိုဝ်ႈၶိူင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈမၢႆ IP, မၢႆ MAC ယဝ်ႉတေၼႄပၼ်ပႃးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်။ ယဝ်ႉတေမီးပႃးထႅင်ႈတႃႇ တေမွတ်ႇပိၵ်ႉပႅၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၽူၺ် Share Resources ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ် Share ၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉၼိူဝ် Network ထႅင်ႈၵွၼ်။

ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈလူမ်။

ဢႅဝ်ႇတူၺ်း Home Page- http://www.mylanviewer.com/index.html

ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈ

SMS4File
http://adf.ly/5tty9

SHAREFLARE
http://adf.ly/5tu2B

LETITBIT
http://adf.ly/5tu50

VIP-FILE
http://adf.ly/5tuAi

သၢင်တေႃႈဢၼ်လႂ်ႇဢဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ ပေႃးဢမ်ႇၸၼ်လူင်းလႆႈ တႅမ်ပၼ်တၢင်းတႂ်ႈဝႆႉ


Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply