ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

New Facebook Popout Likebox Version 2 for Bloggerတေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂၢင်း Facebook Popout Likebox Version 2

ဢွၼ်တၢင်းသူတ်းတေလႆႈသႂၢင်း JQuery Plugin တီႈ Template ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
သႂ်ႇ မၢႆၵူၵ်ႉတၢင်းတႂ်ႇၼႆႉဢွၼ်တၢင်း
           < /head>


<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js">script>

1- ၵႂႃႇတီႈ

http://www.way2blogging.org/widget-generators/new-static-facebook-popout-likebox-widget-version-2

2- လိူၵ်ႈ Setting ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႆႉလႆႈ

3- တဵၵ်း Generate ယဝ်ႉတဵၵ်း add widget တီႈ Blog ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ပေႃးမီးပၼ်ႁႃတႅမ်ႈဝႆႉတၢင်းတႂ်ၼႆႉဝႆႉၶႃႈ။

Filed Under: ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply